Comunicare de marketing pe web-site

1.Acordarea consimţământului

 Sunt de acord, în mod liber şi fără echivoc, ca Ziarul saptamanal „Kozpont” să prelucreze datele cu caracter personal, potrivit Regulamentului UE nr.679/2016,privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

2.Condiţiile de confidenţialitate:

Conform prevederilor art.13 din Regulamentul UE nr.679/2016, Ziarul saptamanal „Kozpont” , în momentul colectării datelor, mi-a furnizat următoarele informaţii:

1.Datele de contact ale operatorului: email:kozpont@kozpont.ro; telefon: 0265-250994

2.Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor personaleSC Mali Consulting SRL Tg. Mureş, e-mail: officemaliconsulting@gmail.com; telefon: 0740.121012

3.Scopurile prelucrării:

  • utilizarea adresei de email pentru primirea/trimiterea de comunicări comerciale cu produsele

şi/sau serviciile pe care le comercializează, conform art.12, alin.2 din Legea nr.506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice

  • utilizarea adresei de email pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale si serviciilor cu terti

În situaţia în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, conform art.13, alin.3 din Regulament,operatorul furnizează angajatului, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţiile privind scopul secundar, precum şi orice alte informaţii suplimentare relevante.

4.Legalitateaprelucrării: se bazează pe „consimţământul persoanei vizate” , „indeplinirii obigatiilor contractuale” şi „în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului” conform art.6, alin.1, lit.a) , b) şi c) din Regulament.

5.Destinatarii datelor cu caracter personal: nu se transmit la alti destinatari cu exceptia partilor aflate in relatii comerciale

6.Transferul datelor către o ţară terţă (din afara UE şi Elveţia): Ziarul saptamanal „Kozpont” nu are intenţia de a transfera datele personale într-o ţară terţă, iar în situaţia în care se impune un astfel de transfer, operatorul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.42-50 din Regulament.

7.Perioada de stocare a datelor:conform art.5,alin.1, lit.e) din Regulament, datele colectate vorfi păstrate pentru o perioadă care să nu depăşească perioada necesară îndeplinirii scopurilor” însă termenele de păstrare a documentelor sunt cele prevăzute de Legea nr.16/1996 privind arhivele naţionale şi Ordinul MFP nr.2634 din 2015, respectiv 10 ani în cazul contractelor de prestări servicii şi între 5-10 ani în cazul documentelor financiar contabile. Sunt de acord ca adresa de email să fie stocata şi păstrata până la „retragerea expresă a consimţământului de către persoana vizată”, conform art.7, alin.3 din Regulament.

8.Drepturile persoanei vizate:am fost informat(ă) despre drepturile prevăzute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la ştergere, la restricţionare,la portabilitate, la opoziţie), precum şi despre dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia.

9.Retragerea consimţământului:am fost informat(ă) despre faptul că în conformitate cu art.7, alin.3 din Regulament,pot în orice moment să-mi retrag consimţământul acordat Ziarul saptamanal „Kozpont” , cu efect doar pe viitor, şi că după revocare, profilul meu de client/ă nu va mai fi prelucrat.

10.Prelucrarea automată a datelor: am fost informat(ă) despre faptul că datele cu caracter personal furnizate vor face obiectul unei prelucrări automate, inclusiv crearea de profiluri, prelucrare necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ale operatorului, pentru activităţi de marketing şi pentru a asigura o comunicare rapidă cu persoana vizata, prelucrare care se bazează inclusiv pe consimţământul meu explicit (art.22,alin.2, lit.c)

11.Necesitatea furnizării datelor: datele cu caracter personal furnizate sunt necesare pentru realizarea „scopurilor prelucrării” prevăzute la pct.3, însă îndeplinirea obligaţiilor dintre operator şi persoana vizata, nu este condiţionată de acordarea consimţământului.