Központ
2020. május 25. hétfő, Orbán

A római katolikus egyház épületei Marosvásárhelyen (2. rész)

Nagy-Bodó Tibor július 9, 2015 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

(befejező rész)
Római katolikus plébánia - 1909

A kéttornyú templom alatt befalazott kripta van. Az északi bejárattól balra, a sekrestye lábazati falában található egy beépített faragott kő, mely három római harcost ábrázol. Bizonyos állítások szerint ez az egykori Szent Miklós-templom anyagából került oda. A templom főoltárát 1754-ben gróf Haller János adományozza. A szószék mellvédje előtt ülő négy apostol szobra gróf Bethlen Miklósnak köszönhető – 1763-ban készült…

1719-ben a Székelyföldön és a Barcaságon százezernél több embert ragadott el a döghalál. Az 1719. évi pestis megszűnte után Marosvásárhely lakossága hálából, 1730-ban egy kápolnát emelt Nepomuki Szent János tiszteletére, és Pünkösd másodnapján búcsút tartottak vásár nélkül…

1728-ban lerakják a  két­­tornyú templom alapkövét

Ahogyan azt már említettük, 1719-ben templomozás és rendház céljára megvásárolták Nagy Szabó Ferenc emeletes sarokházát, majd 1728-ban lerakták a kéttornyú templomuk alapkövét. Ezt a templomot Keresztelő Szent János tiszteletére 1750-ben már felszentelték ugyan, de teljes befejezése 1764-ben történt.

A templom a jezsuiták által kialakított formában és a kedvelt barokk stílusban épült Scherzer Bálint jezsuita terve szerint, Hammer Konrád kolozsvári építész kivitelezésében.

Mária mennybemenetele és a Háromkirályok

Keresztes Gyula szakvéleményezése szerint a zártsorú, egyhajós templom hajójának és szentélyének szélessége azonos dongaboltozattal van lefedve. A dongaboltozaton lévő festett képek tárgya Mária mennybemenetele és a Háromkirályok. A képeket Szirmai Béla festette.
A keletelt tájolású templom főhomlokzatát erőteljes lizénák tagolják. A főpárkány fölé emelkedő két torony főpárkánya – az óra számlapjánál – részben íves, és a torony homlokzatait két-két széles lizéna díszíti.

A barokk templomok hangulata

A két nagy torony sisakja tipikusan barokk kiképzésű, és a harmadik – a szentély fölött a tetőzet gerincén ülő – kis torony is hasonló formájú.

A két toronytest közötti íves oromfal, ugyancsak voluta vonalával a barokk templomokra jellemző. A különböző nagyságú és formájú ablakok íves záródásúak, keretezései, valamint szemöldökpárkányai íves vonalúak.

A templom főbejárata kőkiképzésével és íves szemöldökpárkányával kihangsúlyozza a főhomlokzat középső rizalitját. Az ajtó felett egyházi jelvényt helyeztek el kőbe faragva.

Az attól jobbra és balra lévő mellékajtó-nyílások feletti félköríves falfülkében egy-egy szobor áll. A baloldali ajtó a szélfogóba vezet, a jobboldalit a szimmetria kedvéért készítették, mert a befalazott nyílás mögé az orgonakarzatra felvezető lépcső került.

A jobboldali nyílásba behelyezett ajtólapon „DOM. EXTRUCTA A. RESTAURATA A, 1933-35” felirat olvasható.
Az oldalhomlokzatok hasonló modorban készültek. Az északi oldalon lévő sekrestyeajtó előtti portikus 1933-1935-ben készült, műkőből való kiképzése zavarja a finom, barokk vonalú építményt.

A gazdagon díszített templomrészek

Ugyancsak a már említett szerző, Keresztes Gyula, a Marosvásárhely régi épületei című könyvében ír arról, hogy a templom belső kialakításánál az alkotó művészetek valamennyi ágát igénybe vették, gazdagon díszítették a falakat, a fő- és mellékoltár-fülkéket, boltíveket.

A nagy belmagasságú hajó oldalfalait lizénákkal kialakított erős falpillérek tagolják, és a pillérközök fülkéiben mellékoltárokat helyeztek el és azok fölé, az emelet magasságában oratóriumot – karzatot – készítettek.

Az orgonakarzat a főbejárati rész fölött van. Orgonáját Monus Tamás marosvásárhelyi lakos adományozta 1762-ben.

A főoltár adományozója gróf Haller János

A főoltár négy korinthosi oszlopos felépítménye a boltozatig emelkedik, és impozánsan foglalja keretbe a kilenc négyzetméter nagyságú oltárképet, Apelles Wienensis alkotását.
A főoltárt gróf Haller János adományozta 1754-ben. A mellékoltárok kialakítása a barokk stílus változatosságát mutatja, az oltárképeket szép barokk rámák foglalják keretbe. A dongaboltozaton lévő hatalmas mennyezeti kép – al-secco – a megnyílt égboltozat és a felhőkön lebegő alakok, a templombelső térhatását bővíti.

Gróf Bethlen Miklós adománya

A szószék Schuchbauer Antal művész szép alkotása, melyen a művész kifejező plasztikai ereje és gazdag fantáziája érvényesül. Schuchbauer alkotását a barokk művészet az elismert remekművei közé sorolja.

A szószék mellvédje előtt ülő négy apostol szobra gróf Bethlen Miklós adományából 1763-ban készült.

A színes ólomberakásos festett ablakok későbbi alkotások – Paul Troger munkái –, melyeken a művész a magyar szentek életéből vett történeteket jelenített meg.

A barokk stílus elismert műemléke

A templom alatt befalazott kripta van. Az északi bejárattól balra, a sekrestye lábazati falában található egy 75×44 centiméteres beépített faragott kő, mely három római harcost ábrázol. Eredete ismeretlen, de keresztes Gyula állítása szerint az az egykori Szent Miklós-templom anyagából került oda.
A kéttornyú római katolikus templom építészeti és díszítőművészeti kiképzésével a barokk stílus szép és elismert műemléke.

A nemzet királyai, szentjei és Nepomuki János

Nepomuki Szent Janos szobor

Nepomuki Szent János szobor

A barokk művészet idején a szép főúri és egyházi – avagy püspöki – paloták homlokzatait, a főpárkány fölötti attika falakat nagyméretű szobrokkal díszítették.
A paloták előtti tereken magas talapzatra vagy szabadon álló kis pavilonszerű tetőzet alá helyezték el a szobrokat, melyek a nemzet királyait, szentjeit – István, László, Mária, Patrona Hungariae, Erzsébet – és a bibliai szenteket – Krisztus, Mária, Magdolna, Ferenc, Péter és Pál, József, János stb.) örökítettek meg. A felsoroltak közül sok a templomok belsőit, oltárait is díszítette.
Mindezen művészeti alkotások különösképpen az ellenreformáció idején bírtak nagy jelentőséggel, melyek a papság tanításának könnyebb megértését szolgálták a hívek sokaságában.
Prágában a tizenhatodik-tizenhetedik században a Moldva folyón átvezető úgynevezett Károly-híd korlátfalát hasonló szobrokkal díszítették, közöttük a Nepomuki Szent János szobra is látható.

Nepomuki János a hidak védőszentje és a gyóntatási titkok vértanúja

Nepomuki Szent Janos kapolnajanak rekonstrualt raja

Nepomuki Szent János kápolnájának rekonstruált rajza

A marosvásárhelyi Nepomuki Szent János szobráról és kápolnájáról lévén szó, engedtessék meg, hogy néhány sorban ismertessük az említett szent jelentőségét.

Nepomuki Szent János Csehország védőszentje, de tisztelik a hidak szentjeként, továbbá a gyóntatási titkok vértanújaként is.

1955-60 között

1955-60 között

Keresztes Gyula, a fent már említett könyvében leírja, hogy az említett védőszent 1340 körül a csehországi Nepomukban született, Prágában és Padovában tanult. Érseki titkár, a prágai kanonok érseki helyettese volt.

A Moldvába dobott szent

Vencel király őt választotta felesége gyóntatójává. Egy ízben a király meg akarta tudni felesége gyónásának tartalmát, de Nepomuki János – gyóntatási titoktartással – megtagadta a kérését.
Ezért a király középkori módszerrel sanyargatta és a Moldvába dobatta. 1393. május tizenhatodikán Nepomuki János itt lelte halálát. Továbbá tudomásunk van még arról, hogy Nepomukit 1729-ben avatták szentté.

A több mint százezer embert ragad el a döghalál

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkból még az is kiderül, hogy Marosvásárhely és környéke lakóit sokszor sújtotta pestisjárvány, és több ezer ember pusztult el e rettenetes betegségben. 1719-ben a Székelyföldön és a Barcaságon száz­ezernél több embert ragadott el a döghalál. Az 1719. évi pestis megszűnte után Marosvásárhely lakossága hálából, 1730-ban egy kápolnát emelt Nepomuki Szent János tiszteletére, és Pünkösd másodnapján búcsút tartottak vásár nélkül.

A ma már nem létező vásárhelyi Nepomuki Szánt János-kápolna

A kis kápolna az egykori Malomárkon – a mai Műcsatornán – átvezető híd közelében, a hajdani Híd utca sarkán állt.

A Híd utca a Malomároktól a Maros hídjáig tartott. A Híd utcából északi irányba vezetett a Kápolna és a Nepomuki utca, ahol a kápolna állt.

Mindkét utcát Dr. Bernády György városrendezésének idején megszüntették, s a Műcsatorna, a Kossuth Lajos utca és a vasútvonal belső íve által elhatárolt területet részben ipari létesítménnyel foglalták el. Ma ott a mezőgazdasági középiskola áll.

A hallgatás figyelmeztetése

plebania

A kis barokk stílusú kápolna boltíves mennyezetét négy pillér tartotta, és boltíves nyílásait kerítés zárta be. Bejárni a kétszárnyas vasrácsos kapun át lehetett. A hátsó boltíves nyílást később téglával falazták be. A felfelé sudarasan vastagodó pillérek külső falsávjait késő barokk – virág – díszítéssel látták el, a pillérek külső sarkai élszedettek – vagyis lekerekítettek – voltak.
A boltíves mennyezet alatt állt Nepomuki Szent János szobra, minden bizonnyal papi ornátusban, papi süveggel és jobb kezének egyik ujját szájához téve, jelképesen a hallgatásra figyelmeztetve. A kis kápolnát alacsony léckerítéssel védték a kóborló állatoktól.

A Domus Historiae nem tesz említést sem a kápolnáról, sem a szoborról

1930-ban még teljes épségben állt a kápolna és a szobor. Erről tanúskodik egy amatőr fényképész, név szerint Salak Kálmánné Vásárhelyi Mária fényképfelvétele.

plaebania

Minden bizonnyal 1940-1941-ben, a gazdasági iskola építésekor tüntették el a kápolna maradványait. Az elzáró vasrácsos kerítés elemeiből néhányat 1994 nyaráig a plébánia udvarán őriztek.
Sajnos a Domus Historiae a kápolnáról nem beszél, és Szent János szobrának sorsáról nem tesz említést.


Régi és mai képek: Madaras József, Nagy-Bodó Szilárd, Szász Attila

Share Button
Ennyien olvasták: 2772

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

1 Hozzászólás

  1. Erdei János, USA, NEW YORK július 12, 2015 at 7:49 du.

    Hello Tibor.
    Koszonom az anyagot,nem tudtam kinyitni,vagy te kuldted mas formatumban vagy az en gepemmel tortent valami.Jo volt az az emlekek birodalmaba bevonult sorozes es barati elbeszelgetes,igazi elmeny volt szamomra,kitarto munkadhoz erot es elegtetelt kivanva,udvozol Janos

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.