Központ
2018. október 23. kedd, Gyöngyi

Az egykori kisváros meghatározó építménye

Nagy-Bodó Tibor október 5, 2017 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A mai Székelyudvarhely területén legkorábban a római időkben épült erődítmény a határvédelem céljából. Ez a castrum is illeszkedett a sófalvi, siklódi, martonosi, énlaki, székelyszentmihályi castrumok sorába, amelyeket keletre a homoródszentpáli folytatott. 248-ban, I. Philippus Arabus római császár uralkodása idején a germánok betörtek Pannóniába, és a gótok serege, amelyben voltak még tajfálok, asdingok, kárpok és peucinok is, Erdélyt, majd Moesiát pusztította végig. Ez egy zűrzavaros időszak volt, ismétlődő barbár támadásokkal, győzelmekkel és vereségekkel mindkét oldalon, amikor az udvarhelyi castrum is elpusztult. A székelyek köztudottan vehemensen ellenezték, hogy a Székelyföldön bármilyen vár épüljön. Ebbéli álláspontjuk még a tatárjárás után sem változott, ezért az erdélyi vajdák a templomok megerősítésével – vártemplomok – próbálták növelni a terület védelmi képességeit.

A hajdani „székek” anyaszéke

Az egykori Udvarhelyszék, a hajdani „székek” anyaszéke és fővárosa, a székelyispánok, főkapitányok lakhelye, majd Udvarhely vármegye székhelye. Ma megyei jogú város, a székelység egyik központja.


A hagyomány szerint azért nevezték el Udvarhelynek, mert itt állt Attila udvara.

A város főterén, az 1956-ban végzett ásatások leletei szerint, itt egy római katonai tábor és polgári település feküdt, mely a Marosvécs-Oltszem közötti limes egyik fontos láncszeme volt.

Ugyanekkor egy XI-XII. századi település maradványait is megtalálták.
Nagyon fontos megjegyezni még azt is, hogy az 1224. évi oklevél a telegdi székelyeket említi, de a városról még nem beszél.
Ugyanakkor egy 1270-1280 között kelt oklevélből megtudható, hogy Udvarhelyszék a telegdi főesperességhez tartozott.

Vonatkozások és bizonytalanságok

Kiss Gábor, az Erdélyi várak, várkastélyok című könyvében ír arról, hogy Vencel király 1301. szeptember huszonötödikén kelt oklevelében Castrum nostrum (regale) Vduord – Udvard királyi vár – már szerepel, de hogy ez valóban Székelyudvarhelynek az Árpád-kori várára vonatkozna-e, nem bizonyos, miután több Udvard nevű hely ismeretes Erdélyben.
Továbbá a bizonytalanságot fokozza, hogy ezután közel kétszáz évnek kellett eltelni, amíg Udvarhely várának építkezéséről az okleveleink beszélnek.

A vár felépítéséről egy 1492-ben kelt oklevél tanúskodik

A várost első ízben az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzékben említik Vduorhel, Odurphel alakban mint a telegdi főesperesség erdőháti plébániáját.
Udvarhely mint a székely székek városa csak a XIV. század közepétől fejlődik erősen; 1357-ben I. Lajos király uralkodása alatt először tartottak itt székely országgyűlést.


Várának felépítéséről az 1492. december harmadikán kelt oklevél tanúskodik, melyben Báthori István erdélyi vajda arra kérte a szebeni tanácsot, hogy a szebeni ácsokat, akiket az udvarhelyi kastély felépítése után hazaküldött, fizesse ki.

A hét székely szék panasza

Ugyanakkor itt meg kell jegyeznünk azt is, hogy 1493-ban a hét székely szék panasszal fordult a vajda ellen II. Ulászlóhoz.
A rajtuk esett sérelmeken kívül azt is kifogásolták, hogy a vajda közöttük kastélyt is épített, hogy őket jobban elnyomhassa.
Idézve az okiratból:
„… mint ellenségre, erős haddal rontott ránk. Közülünk sokat ártatlanul megöletett, némelyeknek szemit kiszúrta, birtokukból kiforgatta, nejeiket, leányaikat elraboltatta, minden vagyonukat elvétette és zsákmányul ejtette s tízezer forintnál többet érő ökröket választott ki magának… A vár megépítése után minden embertől, falutól és egyháztól tömérdek élelmet és italneműt csikartak ki, a várba naponként hat-nyolc embert vittek fogva, szolgálatra… Mikor a vajda a várat építtette, a szegény székelyeket ökrönként járomba fogták, s úgy hordatták velök mint barmokkal maguknak a fát és más szükségeseket, ami Székelyföldön eddigelé soha nem hallatott…”.
A király az udvarhelyiek panaszát jogosnak találhatta, mert a várat a Domonkos-rendi szerzeteseknek adta át.

Megszerveztetik a székely nemzeti hadsereg

A vár megközelítően szabályos négyszög alaprajzú volt, kaputoronnyal, négy bástyával a sarkain és két rondellával megerősítve.
A kaputornyot kettős fallal, a várat vizesárokkal vették körül.
Szintén Kiss Gábor munkájából tudjuk meg, hogy az 1519-1521. évek közötti felkelések leverése, és a többi székelység elleni intézkedés miatt az 1562 áprilisában Udvarhelyen megtartott székely országgyűlés – miután János Zsigmond a székelyek székének a jogaik visszaállítása iránti kérelmeit visszautasította – megszervezte a székely nemzeti hadsereget, pálfalvi Nagy György főkapitány, Gyepesi Antal és Bán András vezetésével.

A lázadást azonban János Zsigmond egyesített hadereje ez év június húszadikán a Nyárádmentén, Vaja és Kisgörgény között leverte. Nagy Györgyöt és társait a segesvári országgyűlés határozata alapján kivégeztette.


A székelyek féken tartására a már meglévő vár és kolostor felhasználásával felépítette Székelytámadt várát.
Erről írja Nagy Szabó Ferenc „Memoriálé”-jában:
„… a király népet külde Udvarhelyre, kiknek kapitányok vala vitézlő Pekri Gábor, és a Barátok klastromából csináltatának egy várat, kit nevezének Székelytámada várának…”.

Amit Báthori Kristóf oklevele is megemlít

A Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök által a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkból kiderül, az 1562-1565 között épült vár első várnagyát, Móré Gábort az 1562. október tizenkettediki oklevél említi. Később, majd 1566. augusztus tizenötödikén: „… Mogyori Bánffi Losonczi Pal Zekeltamatt Várnak Praefectusa és ő Felsége székely földi kapitánya…” ad ki parancsokat.


A vár ezt a gúnynevet 1577-ig viselte, ezután Udvarhely várának – „arcem nostrem Udvarhely”-nek) nevezték, amint az Báthori Kristóf okleveléből kiderül.

A vár szétrombolása

Az 1599. október huszonnyolcadikán a Szeben alatt vívott csatában Báthori András fejedelmet Mihály vajda legyőzte, és a fejedelem menekülni kényszerült.


A következő éjszakán érkezett Udvarhely várába. Egy napot töltött itt, majd Palatits Györgyöt kinevezve a vár kapitányának, továbbmenekült a Gyimesi-szoros felé, ahol egy székely ember megölte.
A székelyek Mihály vajda oldalára álltak, aki 1599. november huszadikán kelt oklevelével a régi kiváltságaikat visszaadta, a gyűlölt várat pedig szétrombolták.


Az erdélyi rendek és a Basta vezette császári csapatok azonban Miriszlónál 1600. szeptember tizennyolcadikán a vajdát legyőzték, és az október huszonötödikén Lácfalván hozott rendelettel a vár felépítésére kötelezték a székelyeket, a köz-székelyeket visszaítélték földesuraiknak, és kimondták, hogy fegyvert többé nem viselhetnek.

Udvarhely vára ismét fejedelmi birtok lesz

Úgy látszik azonban, hogy a fent említett időszakban a vár helyreállítására ekkor még nem került sor, mert Bethlen Gábor 1621. május hatodikán, Kassán kiadott adománylevelében Kornis Ferencnek, Udvarhelyszék királybírájának adta a várat azzal a feltétellel, hogy tartozik azt felépíteni.
A már többször is említett szerző, Kiss Gábor arra is rávilágít, hogy Udvarhely vára ezután ismét fejedelmi birtok lett, és 1629. március 27-28-án elkészült az első leltára is, amikor Homoródszentmártoni Bíró János Fogarasi Nagy Tamásnak adta át.
1630. május huszonnyolcadikán újabb leltár készült, amikor a vár, és a birtok gondozásával Bakai Mihály udvarbírót bízták meg.
A leltárok alapján részletesen megismerhetők Udvarhely várának erődítményei, épületei, berendezései és gazdasági felszerelései.

(befejező rész a következő lapszámunkban)


* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkért külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlékvédő szakmérnöknek; az illusztrációkat, a régi és a mai képeket Demján László műemlékvédő építész, Vetési László református szórványlelkész, a romániai református egyház szórványügyi előadója és Csedő Attila a saját munkájukból és gyűjteményükből küldték be a szerkesztőségünkbe.


 

 

 

Share Button
Ennyien olvasták: 1396

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.