Központ
2020. május 26. kedd, Evelin, Fülöp

Börtönbüntetésre ítéltek egy volt gaz­da­sá­gi mi­nisz­tert

Központ március 1, 2016 Hír & hírháttér

Jogerősen négy év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te hét­főn a ro­mán leg­fel­ső bí­ró­ság Codrut Seres volt ro­mán gaz­da­sá­gi mi­nisz­tert, mert sze­met hunyt egy ál­la­mi vál­la­lat ve­ze­tő­sé­gé­nek tör­vény­te­len cse­le­ke­de­tei fe­lett.

seres
A kon­zer­va­tív pár­ti Seres 2004 és 2006 kö­zött volt mi­nisz­ter a li­be­rá­lis Calin Popescu Tariceanu volt mi­nisz­ter­el­nök kor­má­nyá­ban. A volt tár­ca­ve­ze­tő már több mint egy éve bör­tön­ben van, ugyan­is ta­valy ja­nu­ár­ban egy má­sik per­ben is el­ítél­ték négy év és nyolc hó­nap­ra.

Serest eb­ben a mos­ta­ni per­ben el­ső fo­kon is négy év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték 2014-ben, a leg­fel­ső bí­ró­ság hét­főn el­uta­sí­tot­ta a vád­lott fel­leb­be­zé­sét.
A mi­nisz­tert ab­ban ta­lál­ták vét­kes­nek, hogy sze­met hunyt a mi­nisz­té­ri­um­hoz tar­to­zó Hidroelectrica ál­la­mi ener­gia­vál­la­lat ve­ze­tő­sé­gé­nek tör­vény­te­len­sé­gei fö­lött, ez utób­bi­ak tag­jai ugyan­is az ál­lam szá­má­ra előny­te­len fel­té­te­lek mel­lett kö­töt­tek vil­la­mos­ener­gia-szál­lí­tás­ra vo­nat­ko­zó szer­ző­dé­se­ket.

Az ál­la­mi vál­la­lat szá­má­ra előny­te­len áram­el­adá­si szer­ző­dé­sek mi­att egy ide­ig a Hidroelectrica kép­te­len volt ele­gen­dő tar­ta­lék­ener­gi­át biz­to­sí­ta­ni, ami Románia ener­gia­el­lá­tá­si rend­sze­ré­nek biz­ton­sá­gos mű­köd­te­té­sé­hez lett vol­na szük­sé­ges. A vád­irat sze­rint Seres meg­pró­bál­ta el­tus­sol­ni mind­ezt.

A Hidroelectrica há­rom volt ve­ze­tő­jét el­ső fo­kon 5 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték, most a leg­fel­ső bí­ró­ság 7 év­re nö­vel­te bün­te­té­sü­ket.

Codrut Serest ta­valy ja­nu­ár­ban ab­ban a kor­rup­ci­ós per­ben ítél­ték el, amely­ben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt mi­nisz­te­re, Nagy Zsolt is érin­tett volt. Seres ami­att ke­rült a rá­csok mö­gé, mert bi­zal­mas in­for­má­ci­ó­kat adott ki kül­föl­di­ek­nek ma­gá­no­sí­tás­ra vá­ró ál­la­mi vál­la­la­tok­ról.

forrás: MTI

Share Button
Ennyien olvasták: 1216

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.