Központ
2020. július 13. hétfő, Jenő

Bűnvádi eljárás a kommunista időszak egyik volt minisztere ellen

Központ január 20, 2016 Hír & hírháttér

Emberiesség el­le­ni bűn­cse­lek­mé­nyek gya­nú­já­val bűn­vá­di el­já­rást kez­de­mé­nye­zett ked­den a ro­mán leg­főbb ügyész­ség George Homostean volt bel­ügy­mi­nisz­ter el­len, akit a gya­nú sze­rint fe­le­lős­ség ter­hel egy po­li­ti­kai fo­goly, Gheorghe Ursu kín­val­la­tá­sok nyo­mán 1985-ben be­kö­vet­ke­zett ha­lá­lá­ért.

A vád­ha­tó­ság a mi­nisz­te­ri fe­le­lős­ség tör­vé­nye ér­tel­mé­ben Klaus Iohannis ál­lam­fő hoz­zá­já­ru­lá­sát kér­te ah­hoz, hogy bűn­vá­di el­já­rás alá von­ja Homosteant, aki 1978 és 1987 kö­zött ve­zet­te a ro­mán bel­ügy­mi­nisz­té­ri­u­mot. A ro­mán al­kot­mány sze­rint egy tiszt­ség­ben lé­vő vagy volt mi­nisz­tert csak a par­la­ment (amennyi­ben tag­ja a tör­vény­ho­zás­nak), vagy az ál­lam­fő jó­vá­ha­gyá­sá­val le­het fe­le­lős­ség­re von­ni a man­dá­tu­ma ide­jén el­kö­ve­tett tet­te­kért.

Az épí­tész­mér­nök­ként dol­go­zó, ver­se­ket és pró­zai mű­ve­ket is pub­li­ká­ló Gheorghe Ursut 1984-ben mun­ka­tár­sai fel­je­len­té­se nyo­mán tar­tóz­tat­ták le, mi­u­tán meg­ta­lál­ták rend­szer­el­le­nes fel­jegy­zé­se­ket tar­tal­ma­zó nap­ló­ját. Ursut az­zal is vá­dol­ták, hogy Romániát le­já­ra­tó kom­men­tá­ro­kat jut­ta­tott el a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­rát bí­rá­ló, az Egyesült Államok ál­tal mű­köd­te­tett Szabad Európa Rádióhoz.
1985 no­vem­be­ré­ben be­kö­vet­ke­zett erő­sza­kos ha­lá­lá­ért ere­de­ti­leg csak Ursu egy volt cel­la­tár­sát von­ták fe­le­lős­ség­re – aki a bör­tön­őrök uta­sí­tá­sá­ra rend­sze­re­sen ver­te őt -, va­la­mint a rend­őr­sé­gi fog­da ak­ko­ri ve­ze­tő­jét. Azt a vizs­gá­la­tot, amely a val­la­tást ve­ze­tő Securitate-tisztek (a kom­mu­nis­ta kor­szak hír­hedt po­li­ti­kai rend­őr­ség tiszt­jei) eset­le­ges bű­nös­sé­gé­re pró­bált fényt de­rí­te­ni, vád­eme­lés nél­kül le­zár­ták.

A leg­főbb ügyész azt kö­ve­tő­en ren­del­te el a ko­ráb­ban vád­eme­lés nél­kül le­zárt dosszié új­bó­li ki­vizs­gá­lá­sát, hogy az egy­ko­ri po­li­ti­kai fo­goly fia, Andrei Ursu 2014-ben 17 na­pig tar­tó éh­ség­sztrájk­kal kö­ve­tel­te az ap­ját ha­lál­ra kín­zó egy­ko­ri tisz­tek és po­li­ti­kai ve­ze­tők fe­le­lős­ség­re vo­ná­sát.

Az em­be­ri­es­ség el­le­ni bűn­cse­lek­mé­nyek nem évül­nek el a 2012-ben ha­tály­ba lé­pett új ro­mán bün­te­tő tör­vény­könyv sze­rint.

Romániában több bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tot­tak az el­múlt év­ben a – saj­tó ál­tal „kom­mu­nis­ta pri­bé­kek­nek” ne­ve­zett – volt bör­tön­őrök és mun­ka­tá­bor-pa­rancs­no­kok el­szá­mol­ta­tá­sa ér­de­ké­ben a Kommunizmus Bűneit Vizsgáló és a Román Száműzöttek Emlékét Ápoló Intézet fel­je­len­té­sei nyo­mán. Az el­ső (nem jog­erős) íté­let ta­valy nyá­ron szü­le­tett, ami­kor a húsz év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték a most 90 éves Alexandru Visinescu volt kom­mu­nis­ta bör­tön­pa­rancs­no­kot.

forrás: MTI

Share Button
Ennyien olvasták: 437

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.