Központ
2020. július 14. kedd, Örs, Stella

Johannis: a fejlődés hordozója lehet a román diaszpóra

Központ február 23, 2016 Hír & hírháttér

Klaus Johannis ro­mán ál­lam­fő sze­rint nem vesz­te­ség­ként, ha­nem „Románia fej­lő­dé­sé­nek hor­do­zó­ja­ként” kell te­kin­te­ni a kül­föl­dön élő ro­má­nok­ra.

Johannis egy bu­ka­res­ti ren­dez­vé­nyen fej­tet­te ki ál­lás­pont­ját a ro­mán di­asz­pó­rá­ról ked­den. Az ese­mé­nyen Dacian Ciolos kor­mány­fő is részt vett.

„A ro­mán ál­lam­nak egy­aránt kell szol­gál­nia az or­szág ha­tá­ra­in be­lül és a ha­tá­ro­kon kí­vül élő ro­má­no­kat. (.) Olyan di­na­mi­kus vi­lág­ban élünk, amely­ben a nem­ze­te­ket már nem ve­szik kö­rül ha­tá­rok, és amely­ben az iden­ti­tá­sok egy­más­ra te­vőd­nek. Egy erős Románia olyan em­be­rek­re épül, akik ké­pe­sek jó­lé­tet te­rem­te­ni. Ebben nem te­kint­he­tünk el Románia ak­tív ré­szé­nek a fe­lé­től, ame­lyik a ha­tá­ro­kon túl dol­go­zik” – fo­gal­ma­zott a ro­mán ál­lam­fő.

forrás: MTI

Share Button
Ennyien olvasták: 364

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.