Központ
2020. július 13. hétfő, Jenő

Pereket indít a nyelvi jogokért a CEMO

Központ január 20, 2016 Hír & hírháttér

A nyel­vi jo­gok biz­to­sí­tá­sát cél­zó „stra­té­gi­ai” pe­rek in­dí­tá­sát je­len­tet­te be ked­den egy ma­ros­vá­sár­he­lyi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo).

utcatabla
Szigeti Enikő, a Cemo el­nö­ke el­mond­ta, olyan ál­la­mi in­téz­mé­nyek be­pe­re­lé­sé­re ké­szül­nek, ame­lyek nem al­kal­maz­zák, vagy csak hi­á­nyo­san, rész­le­ge­sen al­kal­maz­zák a ro­má­ni­ai ma­gyar kö­zös­ség anya­nyelv­hasz­ná­la­tá­ra vo­nat­ko­zó tör­vé­nye­ket. Hozzátette, a köz­igaz­ga­tás és az ok­ta­tás te­rén kí­ván­nak olyan pe­re­ket in­dí­ta­ni, ame­lyek vé­gén szim­bo­li­kus erő­vel bí­ró íté­le­tek szü­let­het­nek.

Első lé­pés­ként a 43 szá­za­lék­ban ma­gya­rok ál­tal la­kott Marosvásárhely, a 38 szá­za­lék­ban ma­gya­rok ál­tal la­kott Szatmárnémeti és a 24 szá­za­lék­ban ma­gya­rok ál­tal la­kott Nagyvárad pol­gár­mes­te­ri hi­va­ta­lát pe­re­lik be a két­nyel­vű ut­ca­név­táb­lák ki­he­lye­zé­sé­nek el­mu­lasz­tá­sa mi­att. A fel­pe­re­si ke­re­se­tet két ügy­véd be­vo­ná­sá­val cso­port­mun­ká­ban dol­goz­zák ki úgy, hogy ked­ve­zőt­len ro­má­ni­ai íté­le­tek ese­tén nem­zet­kö­zi szin­ten le­hes­sen foly­tat­ni a pe­res­ke­dést. Szigeti Enikő fon­tos­nak tar­tot­ta, hogy jól fel­épí­tett stra­té­gia sze­rint pe­res­ked­je­nek, mert kü­lön­ben elő­for­dul­hat, hogy az íté­let a jo­gok be­szű­kí­té­sé­hez ve­zet.
A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón meg­szó­la­ló Ambrus Izabella, a ma­gyar him­nusz sep­si­szent­györ­gyi el­ének­lé­sé­ért ki­rótt bír­ság ha­tály­ta­la­ní­tá­sát el­érő ügy­véd el­mond­ta: alig pár olyan ügy­véd dol­go­zik Romániában, aki ki­sebb­ség­vé­del­mi ügye­ket vál­lal. Hozzátette, ki­hí­vás­nak te­kin­ti a Cemo ma­ros­vá­sár­he­lyi pe­re­i­nek a kép­vi­se­le­tét.

Menyhárt Gabriella ügy­véd – aki ko­ráb­ban Lakó Péterfy Tünde em­be­ri jo­gi har­cost kép­vi­sel­te a ma­ros­vá­sár­he­lyi pe­re­i­ben – fon­tos­nak tar­tot­ta, hogy a kö­zös­ség él­jen, pró­bál­jon él­ni a nyel­vi jo­ga­i­val. A nagy­vá­ra­di és szat­már­né­me­ti pe­re­ket vál­la­ló ügy­véd hoz­zá­tet­te, en­nek hi­á­nyá­ban a ro­mán ál­lam ar­ra a kö­vet­kez­te­tés­re jut­hat, hogy olyan jo­gok biz­to­sí­tá­sá­ról fo­ga­dott el tör­vé­nye­ket, ame­lyek­re nin­csen szük­ség, és vissza­von­ja a jo­go­kat.

Újságírói kér­dés­re Szigeti Enikő el­mond­ta, Marosvásárhely, Nagyvárad és Szatmárnémeti után olyan te­le­pü­lé­se­ken is pe­re­ket in­dí­ta­nak, ahol ma­gyar pol­gár­mes­te­rek mu­laszt­ják el a nyel­vi jo­gok tisz­telt­ben tar­tá­sát.

forrás: MTI

Share Button
Ennyien olvasták: 438

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.