Központ
2017. december 12. kedd, Gabriella
Derült
Ma
Derült
Eső valószínű
Holnap
Eső valószínű
Jórészt felhős
Csütörtök
Jórészt felhős

“Ponta az ország feldarabolását akadályozta meg lemondásával”

Központ december 2, 2015 Hír & hírháttér

Victor Ponta volt mi­nisz­ter­el­nök a le­mon­dá­sá­val az or­szág fel­da­ra­bo­lá­sát, Erdély és Moldva el­sza­kí­tá­sát aka­dá­lyoz­ta meg, amit kül­föl­di tit­kos­szol­gá­la­tok ké­szí­tet­tek elő – ál­lít­ja Ninel Peia szo­ci­ál­de­mok­ra­ta (PSD) kép­vi­se­lő, aki­nek az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tét ked­den is­mer­tet­te az Adevarul cí­mű ro­mán li­be­rá­lis lap.

Bár a te­kin­té­lyes hír­por­tál azt gya­nít­ja, hogy Peia csak Pontát pró­bál­ja „mos­dat­ni”, vagy azért ta­lál­ta ezt ki, mert sem­mi más­sal nem tűnt ki a par­la­ment­ben, még­is rész­le­te­sen is­mer­tet­te a kép­vi­se­lő ok­fej­té­sét, amely­nek ko­ráb­ban több más por­tál, és a PSD-hez kö­ze­li Romania TV hír­csa­tor­na is tág te­ret szen­telt.

Ninel ál­lí­tá­sa sze­rint „egy bu­da­pes­ti egye­tem la­bo­ra­tó­ri­u­ma­i­ban” szü­le­tett az az ör­dö­gi terv, amellyel egy spon­tán tö­meg­de­monst­rá­ci­ót el­té­rít­ve akar­ták elő­ké­szí­te­ni Románia há­rom kü­lön­ál­ló köz­tár­sa­ság­ra sza­kí­tá­sát. Elmélete sze­rint no­vem­ber 3-án, ami­kor a bu­ka­res­ti Colectiv-klubban tör­tént tűz­vész nyo­mán 30 ezer em­ber vo­nult ut­cá­ra tün­tet­ni a ro­mán fő­vá­ros­ban, né­met ál­lam­pol­gá­rok ve­gyül­tek a tö­meg­be, ame­lyet a bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um és a par­la­ment „meg­ro­ha­mo­zá­sá­ra” uszí­tot­tak.
„Kolozsváron már ké­szen­lét­ben állt – és áll most is – egy ér­tel­mi­sé­gi­ek­ből és üz­let­em­be­rek­ből ál­ló cso­port, amely még az­nap éj­sza­ka kész volt ki­ad­ni Erdély füg­get­len­sé­gi nyi­lat­ko­za­tát, amely egy ma­gyar irá­nyult­sá­gú, né­met és orosz pro­tek­to­rá­tust él­ve­ző Erdélyi Köztársaság lét­re­ho­zá­sát je­len­tet­te vol­na” – idéz­te az Adevarul a PSD Ilfov me­gyei kép­vi­se­lő­jét, aki sze­rint egy ha­son­ló cso­port állt ké­szen­lét­ben a mold­vai Jászvásáron (Iasi), hogy ki­ki­ált­sa Moldva füg­get­len­sé­gét, de csak azért, hogy egy-két éven be­lül egye­sül­jön Moldova Köztársasággal, „Moszkva 100 szá­za­lé­kos be­fo­lyá­sa” alatt.

Mivel mi­nisz­ter­el­nök­ként Ponta meg­kap­ta a szük­sé­ges in­for­má­ci­ó­kat, „fe­le­lős­ség­tel­jes gesz­tu­sá­val”, azon­na­li le­mon­dá­sá­val si­ke­rült ki­fog­nia a sze­let az össze­es­kü­vés vi­tor­lá­i­ból – ál­lí­tot­ta a PSD kép­vi­se­lő­je, aki a Nemzeti Információs Egyetem har­mad­éves dok­to­ran­du­sza­ként ír­ta alá so­ra­it.

forrás: MTI

Share Button
Ennyien olvasták: 290

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.