Központ
2020. július 13. hétfő, Jenő

Vádat emelt a kor­rup­ció­el­le­nes ügyész­ség Dan Sova sze­ná­tor el­len

Központ január 27, 2016 Hír & hírháttér

Vádat emelt a ro­mán kor­rup­ció­el­le­nes ügyész­ség Dan Sova sze­ná­tor el­len, aki a szo­ci­ál­de­mok­ra­ta Victor Ponta volt ro­mán mi­nisz­ter­el­nök ba­rát­ja és egy­ko­ri üz­let­tár­sa.

dansova
A sze­ná­tort be­fo­lyás­sal va­ló üzér­ke­dés­sel vá­dol­ják. A vád­ha­tó­ság sze­rint a sze­ná­tor köz­ben­járt a go­vor­ai hő­erő­mű igaz­ga­tó­já­nál, hogy az ál­la­mi vál­la­lat ha­vi 10 ezer eu­rós jo­gi ta­nács­adói szer­ző­dést kös­sön egy ügy­vé­di iro­dá­val, amely­től a sze­ná­tor min­den hó­nap­ban meg­kap­ta a pénz fe­lét. Az ügyész­ség sze­rint két ilyen szer­ző­dést is kö­tött a hő­erő­mű a sze­ná­tor köz­ben­já­rá­sá­ra, egyet 2011-ben, a má­so­di­kat 2013-ban. A vád­ha­tó­ság sze­rint a hő­erő­mű­nek nem volt szük­sé­ge ezek­re a szer­ző­dé­sek­re, mert ab­ban az idő­szak­ban ren­del­ke­zett jo­gi osz­tállyal, ahol hat jo­gász volt al­kal­ma­zás­ban.

A vád­ha­tó­ság Mihai Balan, a hő­erő­mű igaz­ga­tó­ja el­len is vá­dat emelt, aki a szer­ző­dé­sek ré­vén 1,3 mil­lió lej kárt oko­zott az ál­la­mi vál­la­lat­nak.
Sova el­len ta­valy szep­tem­ber­ben már vá­dat emel­tek egy má­sik ügy­ben, amely­ben ma­ga Ponta is érin­tett. Pontát az­zal vá­dol­ják, hogy 2007-2008-ban tény­le­ge­sen el nem vég­zett ügy­vé­di szol­gá­la­to­kért vett fel ha­vi 2-3000 eu­rós ho­no­rá­ri­u­mot Dan Sova cé­gé­től, az összeg iga­zo­lá­sá­ul pe­dig 17 tel­je­sí­té­si iga­zo­lást ha­mi­sí­tott. Ítélet még nem szü­le­tett eb­ben a per­ben.

forrás: MTI

Share Button
Ennyien olvasták: 1344

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.