Központ
2020. szeptember 28. hétfő, Vencel

Az erdélyi közösség felelőssége a MOGYE megőrzése

Pál Piroska december 4, 2014 Társadalom

Múlt vasárnap a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) körüli problémák megvilágítására, azok esetleges megoldására vállalkoztak hazai és magyarországi orvosprofesszorok azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet prof. dr. Benedek Imre kardiológus és munkatársai szerveztek.

konferencia

A Kultúrpalota kistermében megtartott tanácskozáson a magyar tagozat megválasztott vezetőinek nem mindenike vett részt, viszont a magyarországi meghívottak közül prof. dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja és prof. dr. Kellermayer Miklós, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánhelyettese tiszteletét tette Marosvásárhelyen.

A megbeszélést Benedek Imre professzor rövid áttekintése nyitotta meg az orvosi egyetem – romániai rendszerváltás utáni – történetéről, de azt is megtudtuk, hogy az elmúlt négy évben a tanintézménybe sikeresen felvételiző magyar hallgatók számaránya 41%-ról 25,5%-ra csökkent. Mindehhez főként a vitatható arányban szétosztott magyar-román helyek meghirdetése vezetett. Emellett az utóbbi években új szakokat is indított a tanintézmény, amelyek esetében nem tartották szem előtt a magyar és román tannyelvű helyek fele-fele arányban való elosztását: táplálkozástanon és balneofizikoterápián csak román nyelvű képzés zajlik, valamint általános asszisztensképzőn túlnyomórészt román nyelven folyik a tanítás. Ez pedig tovább növeli a magyar és román diákok közötti számaránybeli különbséget. Továbbá, ami az orvosi mesterképzését illeti, román nyelvű mesterin 278-at, míg magyar nyelvűn csak 22 helyet indítottak. Összesítve: a fent említett alapképzésben indított szakoknak, illetve a mesterképzésnek csupán 25%-a folyik magyar nyelven 2014-ben.

Mint ismeretes, a törvény értelmében a beiskolázási számok és a diákok számának függvényében alkalmaznak oktatókat az intézményben, így a magyar nyelvű diákok számának csökkenése, a magyar nyelvű oktatók alkalmazásának ellehetetlenüléséhez vezet.

A MOGYE professzorainak véleménye

A tanácskozáson közel nyolcvan érdeklődő között jelen voltak a MOGYÉ-n oktató professzorok is, akik álláspontjuknak hangot is adtak.

Dr. Benedek István hematológus, klinikavezető elmondta: úgy véli, bár a törvény előírásainak végrehajtását nem tudják elérni, az oktatók vezető tisztségekből való kivonulása sem vezet eredményre. Továbbá álláspontja szerint fel kell vállalni bizonyos dolgokat, és végső esetben akár jogorvoslatot is lehet jelenteni a tanügyi jogszabály be nem tartása miatt.

Dr. Incze Sándor belgyógyász professzor felhívta a figyelmet arra, hogy a diákok és tanárok előrehaladásához elengedhetetlen, hogy támogatást kapjanak a magyarországi egyetemektől, és kiemelte a gyakorlati tantárgyakat is, ahol elmondása szerint „kőbaltával nem lehet nagy dolgokat megvalósítani.” De a kiépített és jól működő, intézményesített együttműködés szükségességét hangsúlyozta dr. Fekete László bőrgyógyász adjunktus is

Dr. Kun Imre Zoltán endokrinológus professzor a gyakorlati lehetőségek hiányát nehezményezte, és elmondta, előfordul, hogy olyan dolgokat nincs lehetőségük itt megcsinálni, amelyek a magyarországi egyetemeken gond nélkül megvalósíthatók.

Dr. Fazakas Zita egyetemi előadótanár úgy véli, fontos a tanintézményen belüli magyar-magyar, de magyar-román együttműködés is, és a kölcsönös tisztelet egyaránt. Hozzátette: a biokémia katedrán készen állnak a magyar vonal indítására.

Dr. Mártha Orsolya, a MOGYE előadótanára úgy véli, az egyetemen folyó iszapbirkózás és acsarkodás helyett a tehetséges, tenni akaró diákokat kellene felkarolni, a vásárhelyi rezidensképzést attrakcióként feltüntetni, és a szakmaiságot, a versenyképességet kell növelni a diákok körében. „A fiatalokat arra kell késztetni, hogy jó magyar oktatóként és orvosként itthon állják meg a helyüket” – szögezte le Mártha Orsolya.

Dr. Hollanda Dénes, a Sapientia EMTE megalapítója kompromisszumos, illetve apró, szisztematikus lépésenkénti megoldást javasolt, valamint úgy vélte, a megalakítandó magyar departamentum ne akkreditációt kérelmezzen, hanem működési engedélyt, így kihasználva azt a törvényes keretet, amely akadálymentesen és zavartalanul előkészíti az akkreditációt. „A romániai oktatási rendszer mélyrepülésben van, ezért történelmi lehetőség a mostani az elemi-, általános- és középiskolai oktatás minőségének javítása, felkészítvén az egyetemi oktatásra a diákokat. Ekképp tudjuk kezünkbe venni tíz-tizenkét év alatt Erdély gazdasági irányítását” – tette még hozzá Hollanda Dénes egyetemalapító.

Magyarországi segítség a MOGYÉ-nak

„Erőnkhöz mérten továbbra is számíthatnak a segítségünkre” – szólt hozzá dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja, aki hét éve intenzív kapcsolatot ápol a vásárhelyi egyetemmel. A professzor megígérte, hogy eredményesen fognak tudni együttműködni a rezidens és a doktori képzés terén egyaránt, aki minden nehéz helyzetben személyesen is kiállt a MOGYE ügye mellett.

„Van, amit önök helyett nem tudunk megoldani, mint például a népességfogyást vagy a tanári testületben levő ellentétek feloldását, de segítségkérésükre jobb kezünket nyújtjuk” – mondta dr. Kellermayer Miklós professzor, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának a graduális képzésért felelős dékánhelyettese. Ugyanakkor megígérte a kiválósági programok és a MOGYÉ-vel kialakított diák- és oktatócsere folytatását a következőkben.

A konferencián a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara hallgatói önkormányzatának tagja, Wilczek Krisztián is jelen volt, aki szerint a pécsi diákság egy emberként szeretne segíteni a vásárhelyi egyetemnek, és „a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel hazaérkezésünk első napján fel fogjuk venni a kapcsolatot” – tolmácsolta Wilczek kollégái üzenetét.

Zárónyilatkozatot fogadtak el

Az esemény zárómozzanataként a jelen lévő szaktekintélyek megfogalmazták a legfontosabb célkitűzéseket: elsőként az utánpótlás-nevelést emelték ki, s ezen belül is a középiskolák képviselőivel folytatott szoros együttműködés kialakítását, illetve az orvosi egyetem vonzóvá tételét a középiskolás diákok számára. Emellett a magyarországi és külföldi ösztöndíj-rendszer, cserediákprogramok népszerűsítése, társegyetemekkel ápolt jó viszony, részképzések támogatása is prioritást jelent, ahol az orvostanoncok, de tanárok és tanársegédek egyaránt tovább képezhetik magukat. Megerősítették a jelen lévő professzorok, hogy a magas impaktfaktort elérő tudományos dolgozatok, kutatások megírása elengedhetetlen a szakmai előmenetelhez és a megalakítandó doktorátusi iskolába való bejutáshoz. „Tanársegédként csak az a személy dolgozhat, aki tagja a doktorátusi iskolának, így a legfontosabb célkitűzésünk az orvosi PhD-képzés elindítása. Ez a magyar nyelvű tanári kar felelőssége, továbbá úgy gondolom, kutyakötelességünk a megfelelő humánerőforrás utánpótlás megteremtése az egyetem számára” – szögezte le Benedek Imre.

A PhD-képzés folyományaként megszerzendő habilitáció doktorátusi témavezetőségre jogosít fel, ugyanakkor a habitált doktori fokozattal rendelkező oktató magasabb egyetemi fokozatokat is megcélozhat. A MOGYE magyar oktatói közül egyelőre egyetlen professzor rendelkezik dr. habil címmel.

Rövid visszatekintő

Mint ismeretes, a közel négy éve elfogadott tanügyi törvény kimondja, hogy a MOGYE multikulturális felsőoktatási tanintézmény, és előírja a magyar departamentumok megalakítását, de az egyetem román többségű szenátusa nem engedélyezi ezt az egyetem autonómiájára hivatkozva. Ezen döntés következtében ez év áprilisában a szenátus magyar tagjai kiléptek az egyetem vezetői tisztségeiből. Tiltakozásukkal azt szeretnék elérni, hogy a magyar diákok minden tantárgyat és a gyakorlati feladatokat is anyanyelvükön végezhessék. Erre ugyanis jelenleg csak részben van lehetőségük, ráadásul sok esetben a magyarul leadott tananyagot a gyakorlatokon román nyelven kérik számon.

Share Button
Ennyien olvasták: 1053

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.