Központ
2017. december 11. hétfő, Árpád, Árpádina
Jégsörét
Ma
Jégsörét
Helyenként felhős
Holnap
Helyenként felhős
Eső valószínű
Szerda
Eső valószínű

Pusztakamaráson felavatták Sütő András felújított emlékházát

Központ október 5, 2015 Társadalom

Pusztakamaráson (Camarasu) va­sár­nap fel­avat­ták a fa­lu nagy szü­löt­té­nek, Sütő Andrásnak a fel­újí­tott em­lék­há­zát – tá­jé­koz­ta­tott hír­le­ve­lé­ben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

sutoa
Kelemen Hunor, az RMDSZ el­nö­ke az ava­tó­ün­nep­sé­gen mon­dott ün­ne­pi be­szé­dé­ben az er­dé­lyi ma­gyar iro­da­lom és köz­élet szét­vá­laszt­ha­tat­lan­sá­gá­ról szólt, meg­em­lít­vén, hogy Sütő András 1989 után a szö­vet­ség­ben vál­lalt sze­re­pet. Az írót 1990-ben, Marosvásárhely fe­ke­te már­ci­u­sá­ban, az RMDSZ-székházát fel­dú­ló tö­meg sú­lyo­san bán­tal­maz­ta, fél sze­mé­re meg­va­kí­tot­ta.

„Sütő András tud­ta, hogy az er­dé­lyi ma­gyar­ság és az er­dé­lyi ma­gyar po­li­ti­ka tör­té­ne­té­ben az írói mi­volt és a köz­éle­ti sze­rep­vál­la­lás min­dig együtt járt. E ket­tőt iga­zá­ból nem le­he­tett szét­vá­lasz­ta­ni: az iga­zi írók­nál ez so­ha nem vált a mű ro­vá­sá­ra, a köz­éle­ti sze­re­pet pe­dig nem aka­dá­lyoz­ta az írói mun­ka” – idéz­te Kelemen Hunort az RMDSZ hír­le­ve­le. A szö­vet­ség el­nö­ke meg­em­lí­tet­te: Sütő András mű­vei azo­kat a fáj­dal­ma­kat köz­ve­tí­tet­ték, ame­lyek a sö­tét nyolc­va­nas évek­ben az er­dé­lyi ma­gyar kö­zös­sé­get ér­ték.

Úgy vél­te, az író szü­lő­há­zá­nak olyan za­rán­dok­hellyé kell vál­nia, aho­vá el­lá­to­gat­hat­nak a Kárpát-medencéből mind­azok, akik Sütő örök­sé­ge, iro­dal­mi és köz­éle­ti pá­lyá­já­nak fenn­ma­radt em­lé­kei iránt ér­dek­lőd­nek. „Abban a mun­ká­ban is részt sze­ret­nénk ven­ni, amely­nek cél­ja az, hogy Sütő Andrásnak mél­tó he­lyet biz­to­sít­son a ma­gyar köz­tu­dat­ban” – je­len­tet­te ki Kelemen Hunor.

Széman Péter, az em­lék­há­zat fel­újí­tó Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) el­nö­ke azt hang­sú­lyoz­ta, hogy a ma­gyar szór­vány­nak szá­mí­tó Mezőségen kü­lö­nö­sen fon­tos az em­lék­ház lét­re­ho­zá­sa, hi­szen eb­ben a tér­ség­ben „ke­res­ve is alig ta­lál­ni” em­lék­há­za­kat, ma­gyar kul­tu­rá­lis lé­te­sít­mé­nye­ket.

Brendus Réka, a Miniszterelnökség nem­zet­po­li­ti­kai ál­lam­tit­kár­sá­gá­nak fő­osz­tály­ve­ze­tő-he­lyet­te­se a ma­gyar kor­mány üze­ne­tét tol­má­csol­ta és rá­mu­ta­tott ar­ra: a Sütő-emlékház is ta­nú­sít­ja, hogy egy szór­vány­kö­zös­ség, a gyak­ran han­goz­ta­tott hát­rá­nyai el­le­né­re is ér­té­ket te­remt. A fő­osz­tály­ve­ze­tő-he­lyet­tes be­szé­dé­ben Sütő Andrásnak a tel­jes kö­rű anya­nyel­vű ok­ta­tá­sért va­ló ki­ál­lá­sá­ra em­lé­ke­zett, és hoz­zá­tet­te: a meg­ma­ra­dá­sért ezt to­vább­ra is biz­to­sí­ta­ni kell va­la­mennyi szór­vány­kö­zös­ség szá­má­ra.

Sütő András Herder- és Kossuth-díjas er­dé­lyi ma­gyar író 1927-ben szü­le­tett a Kolozsvártól mint­egy 50 ki­lo­mé­ter­re ke­let­re fek­vő Pusztakamaráson, 2006-ban hunyt el Budapesten. Élete leg­na­gyobb ré­szét Marosvásárhelyen töl­töt­te, az ot­ta­ni re­for­má­tus te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lom­ra. Az író szá­mos drá­má­ját mu­tat­ták be Erdélyben és Magyarországon. A ro­mán kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra utol­só év­ti­ze­dé­ben Romániában be­til­tot­ták mű­ve­i­nek ki­adá­sát és szín­pad­ra ál­lí­tá­sát.

forrás: MTI

Fotó: rmdsz.ro

Share Button
Ennyien olvasták: 282

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.