Központ
2020. november 26. csütörtök, Virág

Vallásosság és/vagy hit?

Központ április 14, 2011 Egyéb kategória

Vallásosság és/vagy hit?

vallasossagBiró Mária szociálpedagógust, pásztorálpszichológia magiszterit végzett anyukát kértük meg a vallásosság, hit, keresztény istenhit fogalmak tisztázására. Mivel az egészség és boldogság kérdése nagyon időszerű napjainkban, így nem véletlen, hogy a tudomány erre reagálva kézzelfogható válaszokat keres. Pontosan ezzel magyarázható az a jelenség, mely a fenti érdeklődés következtében, az utóbbi években, évtizedekben több tudományos kutatást is eredményezett.


Az egyes vizsgálódások közül némelyek például azt kutatták, hogy egészségesebbek-e, boldogabbak-e a mértéktelen alkoholt fogyasztók, vagy más szenvedélyek rabjai ellentétben az olyan személyekkel, közösségekkel, akik hisznek Istenben. De születtek olyan jellegű kutatások is, amelyek a családi élet és hit összefüggéseit, a válások arányát vagy éppen családi élettel való elégedettséget vették górcső alá. Mindezen kutatások során pedig valóban születtek olyan eredmények, amelyek arra engednek következtetni, hogy a vallásos hitnek pozitív befolyása van az életünkre.  

Ezek az eredmények, többek között, mintha a mai ember ésszerűségére utalnának. Ilyen esetekben a „vajon megéri-e nekem hinni?” kérdés gyakran abban a válaszban nyer formát, hogy „ha ettől egészségesebb leszek, akkor mindenképp megéri”. Időről-időre találkozunk olyan véleményekkel is, hogy az ember nem tud létezni anélkül, hogy ne hinne valamiben. Ennek igazsága, úgy tűnik, napjainkban is megállja a helyét, hisz sohasem hittek annyi mindenben az emberek, mint ma. Ezért (is) néha nehéz eligazodni a sok kínálat között.

A vallás és a hit fogalmai különböznek egymástól. A vallás maga a rendszer, ami bizonyos kereteket biztosít, míg a hit ezeknek a kereteknek a tartalma. A vallás által összefoglalt értékek, értelmezések, az Istenhez való kötődés a hiten keresztül az ember életének részévé válnak, és mindez egy megvalósítható, egységes életfelfogást jelent. A vallás olyan szimbólumrendszert dolgoz ki, amely a mindennapok egyébként feldolgozhatatlan, összeegyeztethetetlen nyilvánvalóságait értelmet adóan magyarázza. Így a vallás a hit által nagyon is segíti és meghatározza életvezetésünket.

Berger meghatározása szerint a vallás az embernek a világban való, értelmet adó tájékozódását úgy teszi lehetővé, hogy a transzcendensnek a tapasztalati világban felismerhető jeleire utal. A vallás (ezeknek a transzcendens megjelenéseknek) a szakralizálása által biztosítja a mindennapi élet mögöttes értelmét. Mindez úgy is összefoglalható, hogy a hitrendszer a különböző dolgok igazságtartalmának elfogadását jelenti (vagyis ebben az esetben a hitet), továbbá az értékek, és attitűdök struktúráját, ami meghatározza viselkedésünket, döntéseinket, és végső soron alapstruktúraként a saját magunkhoz, világképünkhöz és a másokhoz való viszonyulásunk elfogadását jelenti.

Amiről a továbbiakban gondolkodnék, az a keresztény Istenhit. Az egyházi év tagolódása alkalmat ad arra, hogy újraéljük, vagy felkészülhessünk életünk eseményeire, alkalmat teremtve az örömre, a böjtre, a gyászra; és minderre a különböző ünnepek biztosítják a kereteket. Ha mindezt sikerül Isten ingyen kegyelméből megélni, a fájdalmat és a gyászt az örök élet és feltámadás fényében szemlélni, akkor ez valóban egy boldogabb életet biztosít számunkra itt a földön, hiszen így lesz éle­tünknek célja, és válik megszerezhetővé az a biztos tudás, hogy honnan jövünk és merre tartunk. Ha az üdvösség válik az élet központi céljává, ez nagymértékben meghatározza cselekedeteinket, viszonyulásainkat a mindennapok eseményeihez. Ahogyan ezt a jezsuiták megfogalmazták: az élet „szent közömbösséggel” való szemlélése, ami nem azonos az érdektelenséggel, hanem igenis érdeklődést jelent életünk dolgai, feladatai iránt, de mindez korántsem egyenlő a holnap miatti aggódással, hiszen ott van a hit, hogy Istennek terve van az életünkkel. Isten maga a legtisztább, a kiapadhatatlan forrás, aki megbocsátásra, elfogadásra int. Egy olyan értékrendszert biztosít, úgy az egyén, mint a család vagy közösség számára, ami ebben az értékpluralista világban mindenre választ ad. A hatalmas teremtő Isten ma is képes szeretetet fakasztani a szívekben, mivel ő alkotott és teremtett minket, ő tudja legbensőbb vágyainkat. A vele való kapcsolatban képes az ember gyógyulni és kiteljesedni.


Share Button
Ennyien olvasták: 274

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.