Központ
2020. szeptember 26. szombat, Jusztina

A Csíki-medence legszebb vártemploma

Nagy-Bodó Tibor október 11, 2018 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

(folytatás előző lapszámunkból)

A csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt gótikus templom a XV. században épült. Erre az időszakra utal az 1796-ban talált küszöbkő, amelyen az 1444-es évszám szerepel. A templom oltár felőli keleti része, amely az átépítések során változatlan maradt, és a XIV. század végi építési stílusokra utal. Az építkezés az 1350-1450. közötti időszakra tehető. Feltételezhető, hogy korábban a templom helyén egy román stílusú templom lehetett. A fehérmészkőből faragott szentségház 1478-ban készült el. A templom építésével párhuzamosan a kaputorony is felépült, amelyet a XV. század végén, vagy a XVI. század elején fejeztek be. A tornyot 1720-ban magasították. 1796-ban a templomot barokk stílusba átépítették, a gótikus szentélyt azonban megtartották. Vámszer Géza szerint akkor építették a toronyra a mai ötödik emeletet, a barokk harangházat. 1850-ben a templomot és a tornyot bádogsisakkal fedték be.

A várfallal körülvett erődtemplom

Az erődtemplom egy szikladombon hétszázharmincöt méter magasságban látható, udvarára a lőréses pajzsfallal ellátott kaputorony alatt lehet bejutni. Nyolc méter magas várfal övezi, melynek belső oldalán sértetlenül áll a fából épült gyilokjáró, vagy vívófolyosó.
A várfalak védőfolyosójának kialakítása egyedülálló a Székelyföldön. A várfal lőrései kevés kivétellel összetettek, két-három fülkével ellátott, tág kilövési szögekkel.

A kehely alakú, művészi kidolgozású késő gótikus keresztelőkút a XV. század második felében készült.
A mai templom kelet-nyugati tájolású, kettős térfűzésű hajó és szentély együtteséből áll. Északon sekrestye, délen pedig portikusz csatlakozik hozzá. A hajó vakablakos nyugati oromfalának peremét ívelt barokk szegély díszíti, a déli oldalán egy keskeny följáró vezet a karzatra.
A szentély felé eső végében egy oldalkápolnává alakított portikusz áll. A nyolcszög öt oldalával záródó szentély csúcsíves ablakait félkörívessé alakították át.

Az északi oldalon a sekrestye kapott helyet, amely részben a szentély felé eső végéhez épült.
A sekrestye elfalazott szemöldökgyámos kerete, ami az 1958-as restauráláskor került elő, a szentély északi oldalfalán látható.

A barokk főoltár olajfestménye Szűz Mária mennybemenetelét ábrázolja

A szentélyt gótikus boltozat fedi és bordái gyámokra támaszkodnak. Gyöngyössy János a Székelyföldi vártemplomok című könyvében ír arról, hogy a gyámok egy meglehetősen magas hengertagból állnak, amely egy sokszögű lapra támaszkodik, alul pedig orsós taggal zárul.
Az evangéliumi oldalon késő gótikus szentségtartó látható. A mellette lévő gyámkő szakállas, bajusz nélküli, fonott körhajú középkori férfifejet ábrázol.

A hajót a szentélytől csúcsíves diadalív választja el. Nyugati végében két, téglából rakott oszlopra és tíz faoszlopra támaszkodó karzat található.
Berendezéséből említést érdemel egykori barokk főoltára, amelynek középső olajfestménye Szűz Mária mennybemenetelét ábrázolja, két oldalán pedig Szent István és Szent László képei láthatók. A hajóban még két késő barokk mellékoltár található.
Jelenlegi főoltára a XIX. század második felében készült neogótikus stílusban. Szószéke késő barokk jellegű.

A középkori eredetű harangtorony

A templomtól délkeletre, tőle megközelítőleg tizenhárom méterre áll a középkori eredetű harangtorony, amely egyben kaputoronyként is szolgál.
Az épületegyüttest tojásdad alaprajzú védőfal keríti, amelynek belső oldalán gyilokjáró fut körbe.


A kaputorony bejáratát alacsony, lőréses pajzsfal védi. Külső oldalán a bejárat mellett két, a torony falára merőlegesen épített támpillér áll, ezeknek ma is meglévő hornyolatába illeszkedett egykor a kaput elzáró rostély.
Az udvar felöli két pillér a toronyhoz viszonyítva átlósan helyezkedik el. A kapualj udvar felöli nyílása félköríves, a kifelé nézőt pedig védelmi meggondolásból leszűkítették.

A szűkítés falazatában található lőrés megléte igazolja, hogy a bejárat leszűkítésére még a védelmi meggondolásokat igénylő korszakban, tehát legkésőbb a XVIII. század elején kerülhetett sor.
A kapualj oldalfalain, jobb és bal oldalon egy-egy hosszan végignyúló párkány látható, amely feltehetően a kapualjat lezáró egykori csúcsíves vagy félköríves dongaboltozat boltindításának maradványa.

A torony és a várfalak jól megfontolt terv szerint egyszerre épültek

A torony úgynevezett belső toronyként csatlakozik a várfalakhoz, és ebben a csíkkarcfalvi vár eltér bármelyik mások erődített székely templomtól.
A torony külső fala azonban nemcsak egybeesik a várfalakkal, hanem szervesen egybe is épült azokkal.
Hasonlóképpen egyidős voltuk mellett szól az első emeletnek a védőfolyosóra nyíló két ajtaja is, amelyek nem későbbi kivágásként, hanem az építéssel egyidejűleg kerültek a falakba, jelezvén, hogy a torony és a várfalak jól megfontolt terv szerint, egyszerre épültek.

Az ez ideig ismeretlen rendeltetésű ajtónyílás

Az első emelet falait, északi és nyugati irányban egy-egy keskeny, magas lőrés töri át. Ezek közül az egyetlen kifelé nyíló, a keleti, kissé ki van tágítva, valószínűleg rajta keresztül húzták föl, vagy engedték le a két külső támpillér hornyolatában futó rostélyt.


A toronyba való följutás a védőfolyosóról történt, ahová északi külső oldala mellett elhelyezett fa grádics vezet.
Második emeletének keleti, északi és nyugati oldalán egy-egy kőrés nyílik, déli falán egy mind ez ideig ismeretlen rendeltetésű ajtónyílás található.

A harmadik emelet oldalfalait nyílás nem töri át, a negyediken azonban négy nagy elfalazott csúcsíves ablak nyomai tűnnek föl.
Szintén, a fent már említett szerző, Gyöngyössy János tud arról, hogy az egykori ablaknyílásokat elzáró fal vékonyabb, mint a torony fala, benne mind a négy égtáj felé egy-egy – barokk tornyoknál gyakran alkalmazott – enyhén ovális körablakot nyitottak.
Az ötödik és legfelső emeletén – a harangházon – négy félköríves záródású hangablak látható.

A mai harangház XVIII. századi magasítás

A torony falazott magassága a bejárat előtti szinttől mérve huszonöt méter, építőanyaga terméskő. Órapárkányos, sokszögű bádog gúlasisakkal.
A földszint és az első két emelettel együtt közel tizenegy méter magas, vastag falaival és erőteljes övpárkányával szemmel láthatólag elkülönül a felső szintektől. Ez a rész kétségtelenül középkori eredetű.
A harmadik és negyedik emelet valamivel később épülhetett. A mai harangház XVIII. századi magasítás.

A várfal és a vártemplom búcsúja

Kiemelten fontos még arról is tudni, hogy a székely falvak templomainak megerősítését a török-tatár betörések tették szükségessé.
Csíkkarcfalva lakosságát ezen események döbbentették rá arra, hogy életüket és megtermelt javaikat a fatemplom és favár nem védheti meg az ellenség ellen.
Az erődtemplomot körülvevő várfalak XV-XVI. századiak. A templomot Csík legmagasabb négy öles várfala veszi körül, fedett gyilokfolyosóval és lőrésekkel.

A kőből épült várfalak ovális alakban kerítik be a templomot.
A védőfolyosó megoldása más székely templomvárak gyilokjáróihoz képest teljesen egyedi.
A gyilokjáró tetőszerkezete, valamint udvar felőli tornácos mellvédje újabb keletű. A védőfolyosó udvari falára fémre festett stációképeket helyeztek el a XVIII. század végén.
A vártemplom búcsúját Nagyboldogasszony napján, augusztus tizenötödikén tartják.

„… Karcfalva felső végénél egy, a Madicsa nevü hegyböl kiszökellő gyüleg (conglomerat) szikladomb emelkedik fel, ezt keletről az Olt, délről a Székaszó pataka folyja körül, fennlapját Nagy-Boldogasszonyfalva gyönyörüen fekvő temploma koronázza, mely ódon várfalaival, fénylő magas tornyával e vidék fénypontját alkotja, különben épitészetileg is figyelmet érdemlő műemlék…”.

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása

 

(befejező rész a következő lapszámunkban)


* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkért külön köszönet Gyöngyössy Jánosnak és Keresztes Géza műépítész, műemlékvédő szakmérnöknek; az illusztrációkat, a régi és a mai képeket Demján László műemlékvédő építész a saját munkájából és gyűjteményéből küldte be a szerkesztőségünkbe.


 

Share Button
Ennyien olvasták: 3577

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.