Központ
2020. szeptember 23. szerda, Tekla, Líviusz

Az 1132-ből származó település kastélya

Nagy-Bodó Tibor május 19, 2016 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Vajdaszentivany kately (10)

A Marosvásárhelytől Szászrégenbe vezető országúton, Gernyeszeget elhagyva, a Maros jobb oldalán lévő magaslaton, annak szakadékos peremén mutatkozik hosszú fehér foltjával a vajdaszentiványi kastély épülete. Az egykori Zichy kastély kétszintes épülete a Régent Marosvásárhellyel összekötő megyei út mentén, a Maros felé lejtős, szakadékos területen áll. Alsó szintje részben a domboldalba épült, emiatt a falu felől a második szint félköríves árkádjaival hosszú tornácos földszintes épületnek mutatkozik…

Vajdaszentivany kately (2)
Ahonnan Erdélyt kormányozták

Nagy Lajos király 1382. szeptember 10-én bekövetkezett halála után Erdély még éveken át viszonylag mentes maradt az uradalomváltást követő hatalmi harcoktól és politikai bonyodalmaktól, mely nyugalmat Losonczi Dezsőfi László személye biztosította.
Az elhunyt király kormányzati garnitúrájának legbefolyásosabb köréhez tartozó nagyúr ugyanis két évtizeden át irányt szabott Erdély vezető politikai állásfoglalásainak. 1331-től 1376-ig székely ispánként, 1376 júniusától pedig 1392 elején bekövetkezett haláláig erdélyi vajdaként.
Dr. Fekete Albert közlése szerint – amely Az erdélyi kertművészet – Maros menti kastélykertek című könyvében olvasható – az erdélyi vajda az udvarát kedvenc családi birtokán, Szentiványon rendezte be, és innen kormányozta Erdélyt. A fényes vajdai udvar emlékét őrizte meg az erdélyi magyar lakosság azzal, hogy a községet mindmáig Vajdaszentiványnak nevezi.
Ezt erősíti meg Szentiváni Mihály Gyaloglat Erdélyben című könyvében talált utalás is: „…Nevezetét honnan vette, nem tudhatom ki. A Kis Tükör vajdák mulatóhelyének írja…”.

Vajdaszentivany kately (4)

Az ásatások alkalmával faragott kövek és épület­alapok kerülnek elő

Az írásban először 1132-ben Sancto Johanne említett település tehát Szászrégentől délre, a Maros folyó és a Luc patak jobb partján fekszik.
A gernyeszegi erősséghez tartozott, illetve a szentiványi Székely, a monoszlai Csupor, a losonczi Bánffy és Dezsőfi és más családok birtoka.
A XIX. század elején gróf Kemény Sámuel, Horváth Albert, a Budai és a Szőcs családok birtokai volt.
Az alábbi írásos emlék, a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkból:
„…a falu felső végén, a házak között, igen jól látszik egy régi vársánc kettős emelkedése és mélyedése, mit több száz lépés hosszában lehet kísérni, s ásatások alkalmával faragott kövek, épületalapok kerültek elő. E vár múltjáról semmilyen információnk nincs. E várhelytől északra a Luc patak folyt, völgyének egy részét régi iratok Táborhely név alatt említik. Mellette egy kutat ma is Királyné kútjának hívnak. Valamint a várral szemben, a Luc vize bal partján, egy halom vezetett tovább, melynek első látásra szintén nagyszerű sáncok nyomait sejtetik…”.

Vajdaszentivany kately (11)

Az „emlékezetfeletti” sírok

A rejtélyes sáncok létezését dr. Fekete Albert kutatása is megerősíti:
„…1837. április kilencedike: A falu keleti végén van egy hosszú begyepesedett földsánc, az országút által kettővé szakasztva, s ezzel átellenesen fekvő dombon, a határon, mintegy óranegyedire, más hasonló. Történetjöket nem tudták megmondani, most temetőnek használják a cigányok. A Budai családnak is ennek déli végében van sírboltja (kripta). Mondják, emlékezet  feletti sírok is vannak bennök, hihetőleg lödözősánc volt a Régen felől közelítő ellenség ellen…”.

Vajdaszentivany kately (9)
Az épület a késő erdélyi barokk szép példája

A mintegy hatvannyolc méter hosszú épület szélességéhez – mely 9,40 méter – mérten a falu útjától nézve kétsíkú tetőzetével aránytalanul nyomott (alacsony), a Maros felé néző emeletes épület impozáns képet ad.
Mindkét szintje vastag téglafalakkal és boltozatokkal készült és a XVIII. század késő erdélyi barokk szép példája.
A kastély másik épülete rövidebb, magas törtsíkú fedélzetével a szakadék peremére merőlegesen áll.
A kéttraktusos, végignyúló boltozatos pince a földbe ásva húzódik meg, így ez az épület is kétszintesként tükröződik a Maros vizében.

Vajdaszentivany kately (8)

Mindkét épület építtetője ismeretlen

Keresztes Gyula, a Maros megyei kastélyok és udvarházak című munkájában világít rá arra, hogy a földszintes épület magas homlokzatával és közel kétezer olyan magas dupla tetőzetével impozáns képet nyújt.
Nyolc, korintusi fejezetes oszlopokkal alátámasztott fedett portikusának háromszögű oromfala klasszicizáló, és azon a gróf Kemény Sámuelné, iktári Bethlen Kata családi címere és egy urna díszelgett.
A XVIII. század nyolcvanas éveiben készült épülethez a portikust Bethlen Kata férje halála után készíttette. A homlokzatot háromtagú párkány zárja le, és függőlegesen falisávok, lizénák tagolják. Ablakai kereteltek a klasszicizáló barokk-empire modorában.

Vajdaszentivany kately (7)
Erdély egyik vezető államférfija

Kiemelten fontos tudni azt, hogy a hosszúházat eredetileg a Ferences-rend birtokolta; ezt követően a Kemény-család tagjai az elsők, akiket a birtok tulajdonosainak tudunk.
A fiatalon külföldi iskolákban tanult Kemény I. Sámuel szülei Kemény Miklós és gróf Wass Krisztina. Hazatérte után feleségül kéri iktári Bethlen Katát, majd az 1700-as évek második felére Erdély egyik vezető államférfijává válik.
Szintén Fekete Albert közléséből derül ki az, hogy Kemény I. Sámuelnek két fia született. Egyiküket, Aranyosszék fő királybíráját, Kemény Miklósnak hívták.
Ő 1829-ben meghalt, így a vajdaszentiványi birtokot a fiatalabbik fiú. Kemény II. Sámuel elörökölte, aki jó hazafi, pártolja a tudományt és a művészeteket.
Az 1841-i országgyűlésen, unokafivérével, József gróffal – aki Gerenden élt – nagyszerű kézirat– és könyvtárát felajánlotta az 1842-ben alapítandó Erdélyi Múzeum számára. Mivel sosem nősült meg, vele együtt kihalt a grófi ág.

Vajdaszentivany kately (5)

A birtok a Zichy családhoz kerül

Barabás Endre Maros-Torda vármegye és Maros-Vásárhely közigazgatási leírásában találni ismét utalást a birtok tulajdonosáról.
Eszerint az 1890-es évek végén a rezidencia a Klebelsberg-család birtokában volt. Gróf Klebelsberg Vilmos földbirtokos egy 1896-os összeírás alapján jelentős gyümölcsössel rendelkezett, melyben 2861 almafa és 240 őszibarackfa volt.
Klebelsberg Vilmos egyik lánya – a későbbiekben említett Zichy Jozefa nagymamája, azaz thumbergi gróf  Klebelsberg Jozefine Katalin Karolina Vilma – Zichy Istvánhoz ment nőül 1880 márciusában. Így került a birtok, és vele együtt a kastély a Zichy-családhoz.

Vajdaszentivany kately (6)

A kastélyban megfordult francia, angol és német nevelő egyaránt

A második világháború után a vajdaszentiványi birtokot államosították, és nemrég került vissza jogos tulajdonosához, zichi és vásonkeöi gróf Zichy Melanie Georgina Huberta Antóniához, aki 1949-ig, a család internálásáig a vajdaszentiványi kastélyban lakott.
Mivel a kastélyról alig, a kertről pedig szinte semmilyen írásos dokumentumot nem találni, az egykori park leírását nagy részben az ő személyes elbeszélései és emlékei alapján – Fekete Albertnek köszönhetően – adjuk közre.
A fent említett grófnő 1908. március 7-én született Budapesten. Fiatal korában számos kisasszony nevelte.
Megfordult a kastélyban francia, angol, német nevelő egyaránt.
Erről így emlékeznek meg: „…valódi úrihölgy, sosem veszti el lélekjelenlétét, és még a kutyát is magázza…”.
A kastélyban található falumúzeumból származó kép a zichi és vásonkeöi gróf Zichy Mária Huberta és losonczi báró Bánffy Dániel esküvőjekor készült, 1934-ben.
A teraszon feltehetően Jozefa és zichi és vásonkeöi Zichy Eleonóra állnak. A kertben lévők a szentiványi lakosság, a teraszhoz közelebb állnak a belső emberek – gazdatiszt, kocsis, lovász, molnár, kertész –, egyszóval azok, akik a család alkalmazásában álltak, továbbá a vendégek kocsisai, esetleg sofőrjei.
A gazdasági épületek közé tartozott egy istálló, egy magtár, egy szénapajta és disznóól. A gazdasági udvar helyét Jozefa néni a jelenlegi út túlsó oldalára mutatta. Ezt különben a második katonai felmérés is alátámasztja, mert azon még egy telken vannak az épületek.

Vajdaszentivany kately (1)

Vajdaszentivany kately (3)

(befejező rész a következő lapszámunkban)

Share Button
Ennyien olvasták: 5159

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.