Központ
2020. szeptember 24. csütörtök, Gellért, Mercédesz

“Ponta az ország feldarabolását akadályozta meg lemondásával”

Központ december 2, 2015 Hír & hírháttér

Victor Ponta volt mi­nisz­ter­el­nök a le­mon­dá­sá­val az or­szág fel­da­ra­bo­lá­sát, Erdély és Moldva el­sza­kí­tá­sát aka­dá­lyoz­ta meg, amit kül­föl­di tit­kos­szol­gá­la­tok ké­szí­tet­tek elő – ál­lít­ja Ninel Peia szo­ci­ál­de­mok­ra­ta (PSD) kép­vi­se­lő, aki­nek az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tét ked­den is­mer­tet­te az Adevarul cí­mű ro­mán li­be­rá­lis lap.

Bár a te­kin­té­lyes hír­por­tál azt gya­nít­ja, hogy Peia csak Pontát pró­bál­ja „mos­dat­ni”, vagy azért ta­lál­ta ezt ki, mert sem­mi más­sal nem tűnt ki a par­la­ment­ben, még­is rész­le­te­sen is­mer­tet­te a kép­vi­se­lő ok­fej­té­sét, amely­nek ko­ráb­ban több más por­tál, és a PSD-hez kö­ze­li Romania TV hír­csa­tor­na is tág te­ret szen­telt.

Ninel ál­lí­tá­sa sze­rint „egy bu­da­pes­ti egye­tem la­bo­ra­tó­ri­u­ma­i­ban” szü­le­tett az az ör­dö­gi terv, amellyel egy spon­tán tö­meg­de­monst­rá­ci­ót el­té­rít­ve akar­ták elő­ké­szí­te­ni Románia há­rom kü­lön­ál­ló köz­tár­sa­ság­ra sza­kí­tá­sát. Elmélete sze­rint no­vem­ber 3-án, ami­kor a bu­ka­res­ti Colectiv-klubban tör­tént tűz­vész nyo­mán 30 ezer em­ber vo­nult ut­cá­ra tün­tet­ni a ro­mán fő­vá­ros­ban, né­met ál­lam­pol­gá­rok ve­gyül­tek a tö­meg­be, ame­lyet a bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um és a par­la­ment „meg­ro­ha­mo­zá­sá­ra” uszí­tot­tak.
„Kolozsváron már ké­szen­lét­ben állt – és áll most is – egy ér­tel­mi­sé­gi­ek­ből és üz­let­em­be­rek­ből ál­ló cso­port, amely még az­nap éj­sza­ka kész volt ki­ad­ni Erdély füg­get­len­sé­gi nyi­lat­ko­za­tát, amely egy ma­gyar irá­nyult­sá­gú, né­met és orosz pro­tek­to­rá­tust él­ve­ző Erdélyi Köztársaság lét­re­ho­zá­sát je­len­tet­te vol­na” – idéz­te az Adevarul a PSD Ilfov me­gyei kép­vi­se­lő­jét, aki sze­rint egy ha­son­ló cso­port állt ké­szen­lét­ben a mold­vai Jászvásáron (Iasi), hogy ki­ki­ált­sa Moldva füg­get­len­sé­gét, de csak azért, hogy egy-két éven be­lül egye­sül­jön Moldova Köztársasággal, „Moszkva 100 szá­za­lé­kos be­fo­lyá­sa” alatt.

Mivel mi­nisz­ter­el­nök­ként Ponta meg­kap­ta a szük­sé­ges in­for­má­ci­ó­kat, „fe­le­lős­ség­tel­jes gesz­tu­sá­val”, azon­na­li le­mon­dá­sá­val si­ke­rült ki­fog­nia a sze­let az össze­es­kü­vés vi­tor­lá­i­ból – ál­lí­tot­ta a PSD kép­vi­se­lő­je, aki a Nemzeti Információs Egyetem har­mad­éves dok­to­ran­du­sza­ként ír­ta alá so­ra­it.

forrás: MTI

Share Button
Ennyien olvasták: 438

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.