Központ
2020. október 22. csütörtök, Előd

A templom, melyet kicsinek neveznek, de nagy: a vásárhelyi Református Kistemplom

Központ március 24, 2014 Társadalom

A templom, melyet kicsinek neveznek, de nagy: a vásárhelyi Református Kistemplom

(folytatás múlt heti lapszámunkból)

vt3

A Gecse Dániel utca 22. szám alatti templom építését 1815-ben kezdték el, és 1818-ban végeztek a falazási munkálatokkal. 1829-ben Nemes János anyagi támogatásával folytatták az építkezést, felépítve a tornyot is. Az épület negyven méter hosszú, tizenhárom méter széles. Írásunk folytatásaként ezen a héten is erről a csaknem kétszáz éves empire stílusban épült, ismert templomról szólunk.

 

A túl magasra méretezett torony és a harangok

A Marosvásárhelyi útikalauz című adatgyűjtés szerzői, Fodor Sándor (S.) és Balás Árpád tudni véli, hogy a Kistemplom belső díszítéseit ugyancsak Schaffner Ignác kőművespallér végezte. A falak mentén elhelyezett sátoros padokat a céhek adományozták. Orgonáját 1866-ban helyezték a templom karzatára.

harang

A túl magasra méretezett toronyban lévő négymázsás harangot 1929-ben Nemes Dániel, míg a tízmázsás nagyharangot 1929-ben özv. Páll Domokosné ajándékozta az egyházközségnek elhunyt férje és fiai emlékére.

A szabadságharc után, 1854-től az épületet katonai kórházként, majd raktárként használták. 1856. október 5-én újra felszentelték, és azóta a Gecse utcai református gyülekezetet szolgálja.


Az öröklődött elnevezés

Maradjunk még egy kicsit az épület nevénél, a látogatók közül nagyon sokan megkérdik, miért is mondják erre a templomra azt, hogy kicsi, hiszen valójában nagy ez az épület. A meglévő dokumentumokból az derül ki, hogy az elnevezés öröklődött.

1857-ig a jelenlegi istenháza mellett állt egy fatemplom is, amely tényleg kicsi volt. Kistemplomnak, külső templomnak, vagy ispotálytemplomnak is nevezték. Az ispotály szó egyébként a latin hospitálisból ered, ami vendégszeretőt jelent. Noha ebből eredeztethető a spitál-kórház elnevezés is, a kereszténység első évszázadaitól kezdve az úgynevezett ispotályokat az egyház építette és tartotta fenn. Eredetileg itt fogadták az idegeneket, zarándokokat, később pedig a nélkülözők és a betegek is itt húzódtak meg. A középkorban a legtöbb erdélyi településen létezett ilyen ispotály. Amolyan szociális védelmi intézmények voltak ezek, amelyekben ellátták a közösség szegényebb, rászoruló tagjait.

Az ispotály első írásos említése 1511-re vezethető vissza

A marosvásárhelyi ispotály – amelyet a középkori dokumentumok Sancti Spiritus de Székelyvásárhelyként említenek – adományokból épült meg. Korábban említettük már, hogy az egyik itteni lakos, egy bizonyos Sásvári, végrendeletében az egyházra hagyott egy telket, azzal a feltétellel, hogy építsenek rá egy templomot, illetve ispotályt a szegények számára. A leírtakból nem derül ki, hogy Sásvári mikor végrendelkezett, és sajnos azt sem tudni, hogy mikorra teljesítették kívánságát. Tény azonban, hogy az ispotály első írásos említése az 1511-es évre vezethető vissza. Az intézmény saját statútummal rendelkezett, amelyben többek között rögzítették az ellátottak jogait és kötelezettségeit. Voltak földjeik is, amelyeket megműveltek, és ahol állatokat tartottak, emellett a város, és a helyi hatóságok is támogatták az ispotályt.

Keresztes Gyula is ír Schaffner jó ízléséről

A széles utcára merőlegesen elhelyezett, félköríves fallal végződő egyhajós templomba a bejárat a magasba emelkedő toronytest boltozatos helyiségén át történik. A toronytest két oldalán a hajó szélességében nagy karzat készült, az orgona részére pedig az ellenkező végében egy kisebb méretű.

A torony törtsíkú, homorú-domború tetőzete ívesen követi a nagy kiülésű főpárkány óra feletti vonalvezetését. A kevés, de finom vonalú dísszel kialakított homlokzatok a késői barokk-empire stílusban készültek. A homlokzatokat dórfejezettel ellátott lizénák osztják mezőkre, ezek tengelyében egyszerűen keretelt, félköríves ablakok állnak. A bejárati kapu kerete kőből faragott. A templom belső kialakítása, az ablakok füzérdíszei és keretezése, valamint az öt mezőre osztott mennyezet stukkódíszítése a kivitelező Schaffner Ignác jó ízlésére vall.

A bejárat feletti táblán olvasható: „Menjetek bé az Úr kapuján Hála adással.”


A Kistemplom értékei

A Kistemplomról az Adatbankban, vagyis az Erdélyi Magyar Elektronikus könyvtárban is írnak. Innen lehet megtudni, hogy a templom különleges építészettörténeti értékét az adja, hogy számos barokk és klasszicizáló jellegű épületasztalossági elemet, berendezési tárgyat őriz.

Az ablakszárnyak a jelek szerint 1823-ban készültek, 1824-ben már a tizennégy ablakrácsot vették át Karsai István lakatostól. A bútorzat elkészítésére azonban már csak az építkezés második fázisában, 1827 után került sor.

Az épület közönséges padjait, a négy fedeles padot, a hajó és a karzatok padolását, valamint az ajtószárnyak elkészítését a marosvásárhelyi asztalos céh mesterei, Mátyus István, Müncher Sámuel, Topler József, Hámotzki Sámuel, Müncher György, Szilágyi József, Molnár Ádám és Hildebrandt János vállalták fel.  Ezeknek a bútordaraboknak a javarésze napjainkig fennmaradt.

Az orgonát jóval később, 1865–1866-ban rendelték meg Takácsy Ignác orgonakészítő mestertől. Az Úrasztalát 1868-ban adományozta Rákosi Katalin, Szenkovics Miklós özvegye, először az azévi pünkösdi úrvacsoraosztás alkalmával használták. A négyszögű asztallapon az utolsó vacsorát jelenítették meg, körülötte az úrvacsoraosztás igéit olvashatjuk.

A jelenlegi szószéket 1875-ben készítették, Szöllősi Sámuel és felesége, Demeter Rozália adományából, ahogy felirata is tanúsítja. A szószékkorona azonban már az egyházközség költségén készült. A szószékmellvéd formája nyolcszögű, szőlőgerezdek, búzakévék és rózsacsokrok díszítik. A szószékkorona egy lapos, nyolcszög alapú gúlát idéz, aranyozott szegélydíszekkel, csúcsán urnával.

A restaurálási munkálatok befolyásolják az épület jellegét

A templom történetének kulcsfontosságú mozzanata, hogy az 1927–1930 között zajló felújítási munkálatok alapvetően befolyásolták az épület jellegét. Ezeket a munkálatokat Varga Ferenc vállalkozó vezette, a toronysisakot Hácsek József bádogos újította meg. Restaurálták és újrafaragták a lábazat számos kőelemét, több helyen műkő elemekkel egészítve ki azokat. Az épület körül elkészült a ma is létező betongyűrű. A vakolatot leverték és kiegészítették több helyen is.

Az iratanyag ugyanakkor meglepő módon arról tanúskodik, hogy a jelenlegi külső klasszicizáló késő barokk arculata teljes mértékben ennek a két világháború közötti felújításnak köszönhető.

Összehasonlítva a jelenlegi homlokzatot a felújítás iratai között fennmaradt archív felvétellel és a felújítási tervekkel egyértelművé válik, hogy a hajó ablakainak keretei, a szemöldökrészek füzérdíszei, a köténydíszek, a pilaszterek, és valószínűleg a homlokzati tagoló elemek többsége is mind ennek a munkálatnak az eredménye. A purista szellemben zajló átalakítás a templom klasszicizáló késő barokk  jellegét erősítette. Ha a fényképeket megnézzük, azokon is látható, hogy a főbejárat a torony alatt nyílik, a déli oldalon és a hajó nyugati végében azonban két újabb bejárat található.

Ami a műemlék szakmai leírását illeti, Farczády Elek és Orbán János még azt is leírja, hogy az utcavonalhoz igazodó főhomlokzat jellegét a magas, karcsú torony határozza meg. A toronytestet részben a hajó terébe vonták, tömege rizalitszerűen ugrik előre a főhomlokzat síkjából. A főhomlokzatot toszkánfejezetes pilaszterek tagolják. A rizalit oldalait is ilyenek szegélyezik. Közöttük három könyöklőpárkánnyal, profilozott kerettel és zárókővel kiemelt nagyméretű, félköríves záradékú ablak nyílik.

A rizalit oldalait szintén toszkánfejezetes pilaszterek szegélyezik, külső sarkai ívesen lekerekítettek, belső sarkai homorú kialakításúak. A pilaszterek fölött két lemeztagból álló, vízszintes szalag húzódik, melyet egy gazdagon profilozott övpárkány követ, és az oldalhomlokzatokon koronázó párkányként folytatódik. A főbejárat a középtengelyben nyílik.

A régi képekért köszönet: Madaras Józsefnek


Share Button
Ennyien olvasták: 557

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.