Központ
2020. szeptember 27. vasárnap, Adalbert

Pusztakamaráson felavatták Sütő András felújított emlékházát

Központ október 5, 2015 Társadalom

Pusztakamaráson (Camarasu) va­sár­nap fel­avat­ták a fa­lu nagy szü­löt­té­nek, Sütő Andrásnak a fel­újí­tott em­lék­há­zát – tá­jé­koz­ta­tott hír­le­ve­lé­ben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

sutoa
Kelemen Hunor, az RMDSZ el­nö­ke az ava­tó­ün­nep­sé­gen mon­dott ün­ne­pi be­szé­dé­ben az er­dé­lyi ma­gyar iro­da­lom és köz­élet szét­vá­laszt­ha­tat­lan­sá­gá­ról szólt, meg­em­lít­vén, hogy Sütő András 1989 után a szö­vet­ség­ben vál­lalt sze­re­pet. Az írót 1990-ben, Marosvásárhely fe­ke­te már­ci­u­sá­ban, az RMDSZ-székházát fel­dú­ló tö­meg sú­lyo­san bán­tal­maz­ta, fél sze­mé­re meg­va­kí­tot­ta.

„Sütő András tud­ta, hogy az er­dé­lyi ma­gyar­ság és az er­dé­lyi ma­gyar po­li­ti­ka tör­té­ne­té­ben az írói mi­volt és a köz­éle­ti sze­rep­vál­la­lás min­dig együtt járt. E ket­tőt iga­zá­ból nem le­he­tett szét­vá­lasz­ta­ni: az iga­zi írók­nál ez so­ha nem vált a mű ro­vá­sá­ra, a köz­éle­ti sze­re­pet pe­dig nem aka­dá­lyoz­ta az írói mun­ka” – idéz­te Kelemen Hunort az RMDSZ hír­le­ve­le. A szö­vet­ség el­nö­ke meg­em­lí­tet­te: Sütő András mű­vei azo­kat a fáj­dal­ma­kat köz­ve­tí­tet­ték, ame­lyek a sö­tét nyolc­va­nas évek­ben az er­dé­lyi ma­gyar kö­zös­sé­get ér­ték.

Úgy vél­te, az író szü­lő­há­zá­nak olyan za­rán­dok­hellyé kell vál­nia, aho­vá el­lá­to­gat­hat­nak a Kárpát-medencéből mind­azok, akik Sütő örök­sé­ge, iro­dal­mi és köz­éle­ti pá­lyá­já­nak fenn­ma­radt em­lé­kei iránt ér­dek­lőd­nek. „Abban a mun­ká­ban is részt sze­ret­nénk ven­ni, amely­nek cél­ja az, hogy Sütő Andrásnak mél­tó he­lyet biz­to­sít­son a ma­gyar köz­tu­dat­ban” – je­len­tet­te ki Kelemen Hunor.

Széman Péter, az em­lék­há­zat fel­újí­tó Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) el­nö­ke azt hang­sú­lyoz­ta, hogy a ma­gyar szór­vány­nak szá­mí­tó Mezőségen kü­lö­nö­sen fon­tos az em­lék­ház lét­re­ho­zá­sa, hi­szen eb­ben a tér­ség­ben „ke­res­ve is alig ta­lál­ni” em­lék­há­za­kat, ma­gyar kul­tu­rá­lis lé­te­sít­mé­nye­ket.

Brendus Réka, a Miniszterelnökség nem­zet­po­li­ti­kai ál­lam­tit­kár­sá­gá­nak fő­osz­tály­ve­ze­tő-he­lyet­te­se a ma­gyar kor­mány üze­ne­tét tol­má­csol­ta és rá­mu­ta­tott ar­ra: a Sütő-emlékház is ta­nú­sít­ja, hogy egy szór­vány­kö­zös­ség, a gyak­ran han­goz­ta­tott hát­rá­nyai el­le­né­re is ér­té­ket te­remt. A fő­osz­tály­ve­ze­tő-he­lyet­tes be­szé­dé­ben Sütő Andrásnak a tel­jes kö­rű anya­nyel­vű ok­ta­tá­sért va­ló ki­ál­lá­sá­ra em­lé­ke­zett, és hoz­zá­tet­te: a meg­ma­ra­dá­sért ezt to­vább­ra is biz­to­sí­ta­ni kell va­la­mennyi szór­vány­kö­zös­ség szá­má­ra.

Sütő András Herder- és Kossuth-díjas er­dé­lyi ma­gyar író 1927-ben szü­le­tett a Kolozsvártól mint­egy 50 ki­lo­mé­ter­re ke­let­re fek­vő Pusztakamaráson, 2006-ban hunyt el Budapesten. Élete leg­na­gyobb ré­szét Marosvásárhelyen töl­töt­te, az ot­ta­ni re­for­má­tus te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lom­ra. Az író szá­mos drá­má­ját mu­tat­ták be Erdélyben és Magyarországon. A ro­mán kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra utol­só év­ti­ze­dé­ben Romániában be­til­tot­ták mű­ve­i­nek ki­adá­sát és szín­pad­ra ál­lí­tá­sát.

forrás: MTI

Fotó: rmdsz.ro

Share Button
Ennyien olvasták: 460

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.