Központ
2020. szeptember 21. hétfő, Máté, Mirella

Tudósok kálváriája, avagy, amit a Bolyaiak exhumálásáról tudni kell (2., befejező rész)

Nagy-Bodó Tibor augusztus 27, 2015 Társadalom

koponya bolyai

A Bolyai-koponyákat átadják a Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak. A hominit anyagból mind Bolyai Farkas, mind Bolyai János koponyamaradványairól dr. Hints Elek röntgenfelvételeket, másolatokat készít, és méreteket vesz fel. Ezekről az eredményekről, a fent említett orvos szakleírását felhasználva, befejezésül ezen a héten számolnunk be…

Bolyai Farkas koponyája

Id. dr. Hints Eleknek 1919-ben, korán bekövetkezett halála után – ahogyan azt fent már említettük –, a Bolyai koponyákat átadják a Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak.

A koponyák feldolgozása, róluk másolatok készítése céljából ifj. dr. Hints Elek 1935-1936-ban hat hetet töltött a marosvásárhelyi Bolyai Múzeumban.

Dr. Bernády György kollégiumi főgondnok, Nagy Endre kollégiumi igazgató és Kováts Benedek tanár, könyvtáros adtak engedélyt arra, hogy hominit anyagból készítsenek másolatot – mind Bolyai Farkas, mind Bolyai János koponyamaradványairól –, valamint, hogy azokról röntgenfelvételek készüljenek, és hogy nem utolsó sorban méreteket vegyenek fel.

Ezeket a teendőket még annak idején elvégezve, az eredményekről Hints Elek az alábbi formában számolt be:

Bolyai Farkas koponyájának arccsontjai szenvedtek nagyobb mérvű korhadást, így a maxillák, a szemgödör alsó falát képező csontok, valamint az os zygomaticum eléggé elpusztult. Az agyat tartalmazó koponya, a glabellától a foramen ovaléig jó állapotban maradt meg.
Az elkorhadt részek miatt a craniologiai méreteket csak hiányosan lehetett felvenni. A mandibula elég jó állapotban maradt meg. Rajta csak az utolsó években kihullott fogak gyökérhelyei maradtak meg.
A régebben kihullott fogak medrei már elsorvadtak. A koponya agyvelőt befogadó része nem olyan nagy, mint azt egyik-másik matematikusnál tapasztaljuk.
A méretekből az a jellegzetesség állapítható meg, hogy a koponya magassága nagyobb volt, mint általában lenni szokott. A koponya méreteket természetesen csak az épen maradt részeken lehetett felvenni.

Az agyvelő súlyát a koponya űrméretéből lehet kiszámítani

Bolyai Farkas koponyájának űrmérete 1.386 ccm volt. Az űrméretből átlagosan nyolc százalékot szokás levonni, hogy megkapjuk az agyvelő súlyát.
Esetünkben azonban számolni kell egy hibaforrással, tudniillik azzal, hogy exhumálás után a koponyaüreg nem volt kitakarítva, és így a koponya-üregbe beszivároghatott sár és rászáradhatott talán az agyvelő bomlott anyagából valami.
Ezért az űrméretből csak három százalékot vonunk le, ami 42 ccm-t tesz ki. Ennek a korrekciónak figyelembe vételével Bolyai Farkas agyveleje 1.344 grammot nyomhatott. Ha ezt az adatot összehasonlítjuk pár tudós agyvelejének súlyával, a következő megállapítást tehetjük:

  • Gauss agyvelejének súlya1.492 g
  • Helmholtz agyvelejének súlya1.440 g
  • Liebig agyvelejének súlya1.351 g
  • Bolyai Farkas agyvelejének súlya1.344 g
  • Gambetta agyvelejének súlya1.241 g
  • Molière agyvelejének súlya1.230 g

Vagyis a nagy német kémikus: Liebig agyveleje állott legközelebb Bolyai Farkaséhoz.
A zsenialitás azonban nem az agyvelő súlyától függ. Az agyvelő támasztó szövetei fokozhatják az agyvelő súlyát nagyobb szellemi képesség hiánya esetén is.
A nagy agyvelő speciális idegsejtjei tartalmazzák és képezik a tudás és rendkívüli agyműködés székhelyét, illetve elemi részeit. Az egyes agyvelősejtek raktározzák fel a benyomások és tudás emlékképeit. Az agysejtek csodálatos működése váltja ki a gondolatokat és dolgozza fel eszmékké az emlékképeket.

A felvétel alátámasztja a Bolyai Farkasról rég tudott tényeket

bolyai-farkasEnnek a magasabb rendű agyműködésnek nincs és nem is lehet nyoma a koponya csontjain. A kutatók szerint még magának az agyvelőnek szövettani vizsgálatával sem lehet a zsenialitásra fényt deríteni.
A koponyákról készített röntgenfelvételek nem mutattak rendellenességet, és nem mutatják az agytekervények nyomait sem. A felvételek aránylag tág erek nyomait mutatják.
Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy az agyvelőnek jó volt a vérellátása, ami összefügg az élénk észjárással. A felvétel tehát alátámasztja a Bolyai Farkasról rég tudott tényeket.

Bolyai János koponyájának maradványa

A koponya tetőboltozatából maradt meg egy tizenhat cm széles és tizennégy cm hosszú, szabálytalanul kerekded rész. Érdekes, hogy ezen a koponyarészen a hajas bőr megmaradt és így megállapítható, hogy Bolyai János haja őszülő-gesztenyebarna volt.
Tudni kell azt is, hogy Bolyai János koponya-maradványáról is készült hominit anyagból öntvény másolat. Ehhez az öntvényhez hozzátapadt helyenként Bolyai János haja, és így a másolaton látható haj Bolyai János saját haja.

Bolyai János bőrbetegségét és kiütését nem vérbaj okozta

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkból még az is kiderül, hogy a kis koponya maradványról kraniológiai méreteket nem lehetett felvenni, de a koponyadarabka azt a benyomást kelti, hogy Bolyai János koponyája nagyobb és szélesebb boltozatú volt, mint Farkasé.
Egyúttal mutatja azt is, hogy „…luetikus elváltozásnak nyoma sincs, amint megállapítható volt, hogy Bolyai János bőrbetegségét és kiütését pithyriasis okozta, nem pedig vérbaj…”.
A kutatások alátámasztják azt a tényt is, hogy az agyvelő minősége kétségtelenül Bolyai Jánosnál is kivételes lehetett, de az agysejtekben rejlő zsenialitást már az utókor tudósai sem fogják tudni bebizonyítani.

Tudósok kálváriája
Önkéntelenül merül fel a két Bolyai sorsának Semmelweisével való hasonlósága, a régi magyar tudósok kálváriája:
1. egyiket sem ismerte el koruk mint tudományuk úttörőit;
2. mindhármukat elfeledték;
3. mindhármuknak csak a késői utókor szolgáltatott igazságot és elégtételt, amikor az elfeledés homályából a világ legnagyobb tudósai sorába emelte őket.


Bolyai Farkas és János kihantolási Jegyzőkönyvének másolata,
a marosvásárhelyi Bolyai Tud. Könyvtárban őrzött eredeti után

Sz: 4148/1911 r. k.

Jegyzőkönyv
a Maros-Vásárhelyen 1911. évi június hó 7-én a református egyház temetőjében az 1856. évben elhalt Bolyai Farkas és az 1860. évben elhalt Bolyai János tetemének 4148/1911. r. k. sz. a. kiadott hatósági engedély alapján megejtett kihantolásáról és közös sírba való helyezéséről.

Jelen voltak:

a hatóság részéről: Oroszlány Endre rendőrfogalmazó, Oreskovits Jenő rendőrkapitány, Ziegler Károly dr. rendőrorvos, a család részéről Bolyai Dénes nyug[almazott] törvényszéki irodaigazgató, Hints Elek dr. állami kórházi főorvos, a Magyar Tudományos Akadémia részéről Farkas Gyula dr., kolozsvári egyetemi ny[ilvános] r[endes] tanár; a Marosvásárhelyi Ref[ormátus] Kollégium részéről Csiki Lajos igazgató, Gyulai D. Kálmán, Kiss Tamás, Gulyás Károly, Paál Gusztáv és Báthory József tanárok, Péterffy István dr. ref[ormátus] koll[égiumi] orvos; a marosvásárhelyi ref[ormátus] egyház részéről Tóthfalusi József ref[ormátus] lelkész; ifj. Biás István, a Széki Teleki grófi nemzetség levéltárosa, mint a kihantolás intézője és végül Gyulai Ferentz temetkezési vállalkozó.

A kihantolás előtt Bolyai Dénes nyug[almazott] törvényszéki irodaigazgató, Bolyai János fia, a jelenlévők előtt kijelentette, hogy Bolyai János tetemének maradványai kétségtelenül azon a helyen fognak lenni, ahol katonai tiszti díszkabátnak maradványai és gombjai találhatók, mert Bolyai Jánost katonai egyenruhájában temették volt el.

Ezek után ifj. Biás István vezetése mellett Bolyai János teteme kiásatván, a talált leletekből különösen a Bolyai Dénes említette adatok alapján, kétségtelenül megállapítottuk, hogy a kiásott maradványok Bolyai János tetemével azonosak.

A kihantolás útján megtaláltuk Bolyai János homlokcsontjának és két falcsontjának egymással összefüggő, erősen korhadásnak indult nagyobb részletét, egyik halántékcsontját szintén a korhadásnak előrehaladt állapotában, két alkarcsontját, két felkarcsontját, két alsó lábszárcsontját, továbbá koporsójának korhadt forgácsait és az alább felsorolt különböző ruhadarabokat.

A koponyacsontokat az elhunyt jelenlévő fiának, Bolyai Dénes gyulafehérvári lakosnak beleegyező nyilatkozata és hatósági hozzájárulás alapján tudományos vizsgálat céljából Hints Elek dr., állami kórházi főorvos vette át avval a kötelezettséggel, hogy a maros-vásár-helyi ref[ormátus] kollégiumban létesítendő Bolyai-múzeum számára fogja átadni.

Ugyancsak a Bolyai-múzeum számára Gyulai G. Kálmán kezébe átadtunk 10 db koporsóforgácsot, 4 drb. selyem párnafoszlányt, egy szemfedődarabot, egy mellény jobb és bal felét, egy pár halotti cipőt, 4 drb. koporsófogantyút, több drb. külső koporsódíszt, (6 drb. rézből való katonai kabátgombot, ebből 5 drb. a megmaradt kabát részletre varrva, két nagy és egy kisebb porcellán fehérnemű gombot, egy szemfedős porladékony koporsórészt és 4 drb. vas koporsószeget. Bolyai János földi maradványainak többi részét a korhadt koporsórészekkel együtt a jelenlévők előtt érckoporsóba helyeztettük a temetői rendes sírásókkal.

Ezután Bolyai Farkas tetemét hantoltattuk ki s a koponya kivételével teljes egészében megmaradt csontvázat a korhadt koporsórészletekkel együtt külön érckoporsóba helyeztettük. Bolyai Farkas koponyáját Bolyai Dénes beleegyező nyilatkozata alapján Hints Elek dr. állami kórházi főorvosnak adtuk át, szintén azon meghagyással, hogy a Bolyai-múzeum számára adja át.

Mind Bolyai János, mind Bolyai Farkas koporsóját még a mai nap folyamán délután 5 órakor a Bolyai Farkas régi sírhelyén kiszélesített sírba hantoltattuk el ünnepi temetéssel egybekötve.

Ezzel a kihantolást befejezvén, a jegyzőkönyvet bezártuk és aláírtuk azzal a megjegyzéssel, hogy a kihantolás szabályszerűen és a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően történt, a róla írott jegyzőkönyvet pedig 7 példányban elkészítve, a következő intézeteknek és hivataloknak küldöttük meg:

1. Magyar Tud. Akadémia főtitkári hivatala, B[uda]pest.
2. Magyar Nemzeti Múzeum levéltára, B[uda]pest.
3. Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára, Kolozsvár.
4. Maros-Vásárhelyi sz. kir. város rendőrkapitányságának levéltára, Helyben.
5. Református Egyházközség levéltára, Helyben.
6. Református Kollégium elöljárósága, Helyben.
7. A Széki Teleki grófok nemzetségének levéltára, Helyben.

k. m. f.
Oroszlány Endre s. k. rendőrfogalmazó, Bolyai Dénes s. k., dr. Farkas Gyula s. k. a M. T. Akadémia képviselője, Oreskovits Jenő s. k. rendőralkapitány, dr. farkaslaki Hints Elek s. k., Csiki Lajos s. k. ref. koll. ig., dr. Ziegler Károly s. k. rendőrorvos, Gyulai Kálmán s. k. ref. koll. tanár, Kiss Tamás s. k. ref. koll. tanár, Tóthfalusi József s. k. ref. lelkész., Gulyás Károly s. k. ref. koll. tanár, ifj. Biás István s. k. levéltáros, Paál Gusztáv s. k. ref. koll. tanár, Báthory József s. k. ref. koll. tanár, dr. Péterffy István s. k. ref. koll. orvos, Gyulai Ferentz s. k. temetkezési vállalkozó.

Igazolvány
Alulírottak igazoljuk,
hogy dr. Hints Elek budapesti kórházi igazgató főorvos úrnak megengedtük, hogy személyes felügyeletünk alatt tanulmányozás céljaira Hominit anyagból másolatokat készítsen az 1856. évben elhalt Bolyai Farkas volt marosvásárhelyi ref. kollégiumi professzor és az 1860. évben elhalt Bolyai János ny[ugalmazott] cs[ászári és] kir[ályi] mérnökkari kapitány földi maradványainak az 1911. év június hó 7.-én a Magyar Tudományos Akadémia költségén egy közös sírba való elhelyezése alkalmával az eljáró hivatalos bizottság által Dr. Hints Elek marosvásárhelyi állami kórházi igazgató főorvos úrnak, az előbb említett Dr. Hints Elek úr édesatyjának tanulmányozás céljából átadott, majd pedig a Kollégiumunk könyvtárában a Bolyai ereklyék között elhelyezett és mindez ideig a leggondosabban őrzött koponya maradványokról.
Igazoljuk továbbá, hogy Dr. Hints Elek budapesti kórházi igazgató főorvos úr az előbb már említett engedélyünk alapján az 1935. év december havának 27.-ik napjától 1936. év január 10.-ik napjáig, előbb a koponya maradványok negatív, majd pedig ezek alapján positiv másolatait készítette személyes jelenlétünkben és a legéberebb ellenőrzésünk mellett el, s hogy az eként elkészített másolatok a Kollégiumunk könyvtárának Bolyai ereklyéi között őrzött koponya maradványoknak plasztikus másai. –
Végül kötelességszerűen említést teszünk arról, hogy Dr. Hints Elek budapesti kórházi igazgató főorvos úr előttünk tett kijelentése szerint a mi hozzájárulásunkkal készített másolatokat tanulmányainak befejezése után a Magyar Tudományos Akadémiának fogja felajánlani.
Marosvásárhely, 1936. január hó.

Bernády György s. k.
kollégiumi főgondnok.
Nagy Endre s. k.Kováts Benedek s. k.
koll. igazgató.koll. könyvtáros.
Rövidítések: sz. kir. = szabad-királyi; k. m. f. = k[elt] m[int] f[ent]; s. k. = saját kezűleg, saját kezével; M. T. = Magyar Tudományos; ref. = református; koll. = kollégium[i]; ig. = igazgató.Régi és mai képek:
Farkaslaki Hints Gábor
Madaras József
Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila

Share Button
Ennyien olvasták: 1389

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.